Kontakty
Oficiální název školy : Mateřská škola, Na spojce 274, Teplice
tel., fax: 417 539 532
ms.naspojce@atlas.cz
IČO: 46 07 07 29
Zřizovatel: Statutární město Teplice
Statutární orgán:
Bc. Mrklasová Simona
Vedoucí stravování:
Šlaisová Václava
Pověřenec GDPR :
Ing. Jiří Tyšer
IČ: 68288620
Najdete nás

Zápis do MŠ

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

v souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu se letošní zápis dětí k předškolnímu vzdělávání uskuteční bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Podávání žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání je upřednostňováno bez osobní přítomnosti zákonných zástupců dítěte ve škole.

 

Organizace zápisu k předškolnímu vzdělávání pro rok 2020/2021 :

Pro příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání stanovujeme dostatečně dlouhé období od 4. 5. 2020 do 15. 5. 2020.

Postup při zápisu k předškolnímu vzdělávání 

Proběhne formální část zápisů s využitím seznamu dětí, které spadají do školského obvodu MŠ a mají právo na přednostní přijetí do dané mateřské školy (§ 34 odst. 4 školského zákona).
Situace, kdy kapacita školy nestačí počtu přihlášených spádových dětí s právem přednostního přijetí do dané mateřské školy, by podle školského zákona neměla nastávat, ale v praxi se může objevit, škola postupuje podle předem vytvořených a zveřejněných formálních kritérií.
V situaci, kdy škola má dostatečnou kapacitu k přijetí spádových dětí, ale je převis zájmu nespádových dětí, přednostně přijímá děti spádové a dále postupuje podle předem vytvořených a zveřejněných formálních kritérií.
V případě nutnosti přímé komunikace budou v současnosti využity běžné ICT nástroje pro distanční komunikaci.

Způsob podání žádosti : 

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo v elektronické podobě.

1.do datové  schránky školy – ID  m8mydqb

2.e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem – ms.naspojce@atlas.cz  (nelze poslat prostý email)

3.poštou na adresu školy – Mateřská škola, Na spojce 274, 41501 Teplice (s nejzažším termínem podání 15.5.2020)

4.v krajním případě osobním podáním v kanceláři školy, po předchozí telefonické domluvě termínu a času, v úředních hodinách v termínu od 4.5.2020-7.5.2020 od 8,00 do 12,00; tel. 417 539 532 :

                        A) Vstup do školy bude pouze pro osoby vybavené rouškou nebo jiným ochranným prostředkem,          doporučujeme použití i ochranných rukavic. Zákaz vstupu osob v karanténě nebo osoby s potvrzenou nákazou.

                        B) Do školy budou vpouštěny pouze osoby se vztahem k zápisu (rodič) jednotlivě.

                        C) Žádáme, aby před školou byli max. dvě osoby a mezi sebou vždy  udržovaly doporučené dvoumetrové rozestupy nebo chodili přesně na jimi rezervovaný čas.

Žádosti, podané výše uvedenými způsoby, budou zařazeny do správního řízení v případě dodržení termínu podání.

Možnost seznámit se s podklady před vydáním rozhodnutí je stanovena na den 28.5.2020 v době od 10.00 – 11.00 hodin telefonicky na tel.čísle 417 539 532..

Předpokládaný termín zveřejnění seznamu přijatých dětí bude 1.6.2020.

Formuláře a kopie dokumentů, které zákonný zástupce k zápisu dokládá (při osobním podání žádosti originál):

1. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání  pro školní rok 2020/2021, podepsaná oběma zákonnými zástupci dítěte (zde uveďte aktuální telefonní číslo, e-mail, popř.ID datové schránky pro možnost zkontaktování se s vámi v případě vad žádosti, k přidělení registračního čísla, které slouží pro účely vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí , apod.)

2. Prostá kopie rodného listu dítěte

3. Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte

4. Cizinci doloží cestovní pas a oprávnění k pobytu na území ČR ve smyslu ustanovení §20 školského zákona

5. Oprávnění k zastupování dítěte v případě, že dítě zastupuje jiná osoba než jeho zákonný zástupce (zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat – např. pěstoun, poručník apod. – soudní rozhodnutí)

6. Prohlášení o řádném očkování dítěte :

A)prohlášení, že je dítě řádně očkované a kopii očkovacího průkazu (tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání)   

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad od lékaře, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.  V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře, splnění této povinnosti vyplňte čestné prohlášení a doložte prostou kopii očkovacího průkazu opatřenou jménem a příjmením dítěte, datem narození dítěte a podpisem zákonného zástupce dítěte. Ředitelka školy (popř.pověřená osoba jí zastupovat) porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem – tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít.

 B)V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání)   

Vedle doložení dokladu o splněném očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

7. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.

Kopie požadovaných dokumentů (rodný list, občanský průkaz, cestovní pas) budou využity pouze pro účely vedení správního řízení o přijetí dítěte ke vzdělávání v mateřské škole. Po ukončení správního řízení budou tyto dokumenty bezprostředně skartovány.

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy v seznamu dětí, které spadají do školského obvodu MŠ a mají právo na přednostní přijetí do dané mateřské školy, popř. ověří místo trvalého pobytu prostřednictvím odboru školství.

Další informace:

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a další formuláře jsou ke stažení na webových stránkách školy: www.msnaspojce.cz – Zápis do MŠ, popř. osobní vyzvednutí od 27.4.2020 v pracovní dny od 8.00 – 12.00 u vchodu do kanceláře MŠ.

Dokumenty, se kterými se zákonný zástupce seznámí:

Informace k zápisu pro zákonné zástupce – správní řízení (viz Zápis do MŠ -zde jsou informace o přidělení registračního čísla a možnosti seznámit se s podklady pro rozhodnutí před jeho vydáním, kritéria přijímání)

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit e-mailem na ředitelku školy (ms.naspojce@atlas.cz), popř. telefonicky do MŠ na pověřenou osobu ji zastupovat – sl. Zabadalovou Nikolu (417 539 532)

 

Bc.Simona Mrklasová, ředitelka mateřské školy

 

 

Zápis do ZŠ a šetření v PPP

INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ, KTERÉ JDOU LETOS K ZÁPISU DO ZŠ

Vážení rodiče, jak již informovala vláda, zápisy letos proběhnou v řádném termínu, ale bez přítomnosti dětí. Nebylo však zatím veřejně upřesněno, jak postupovat při žádosti o odklad školní docházky, pokud pedagogicko-psychologické poradny nebudou moci delší dobu vyšetřovat. Jak jsme ověřili na MŠMT, DOPORUČENÍ K ODKLADU OD PORADNY NENÍ NUTNÉ DOLOŽIT DO KONCE KVĚTNA JAKO KAŽDÝ ROK, ALE AŽ DO 31. SRPNA. Prosíme tedy o trpělivost, všechny děti žádající o posouzení školní zralosti budou vyšetřeny, jen část z nich v pozdějším termínu. U zápisu prosím sdělte informaci, že na vyšetření či na zprávu z něj ještě čekáte, ředitelé ZŠ budou s tímto srozuměni.

Děkujeme

Bližší informace k zápisu do ZŠ Plynárenská viz stránka Zapis do ZŠ v seznamu stránek v levém sloupci  Read the rest of this entry »

Učíme se se školkou

Vážení rodiče, sourozenci a děti…

Jsme všichni v situaci, která nám postupně mění život. Krizové opatření, které vláda vydala plně respektujeme, protože se snaží ochránit zdraví naše i našich blízkých. Pro spoustu rodičů může vzniknout komplikace s hlídáním a za čas je náročnější dítko zabavit. Především předškoláci mají své nároky, které se před nástupem do školy neustále zvyšují. Aspoň na dálku se budeme snažit Vám pomoci, protože ani pro nás není vzniklá situace jednoduchá. Pravidelně Vám sem budeme vkládat aktivity, které by momentálně probíhaly ve školce. Pokud budete chtít, můžete si s dětmi v tomto náročném období zkrátit dlouhou chvíli. Jsme tu pro Vás…..

https://maly-predskolak.webnode.cz/

Vaše paní učitelky vás budou pravidelně informovat na stránkách „UČÍME SE SE ŠKOLKOU“ (v levém sloupci) o týdenních tématech, která by v MŠ právě probíhala, a která jsou vám k dispozici spolu i s pr.listy.

Jako nejdůležitější nadále považujeme s dětmi hodně mluvit, číst jim knihy a hrát společenské hry.

Děkujeme

 

Upozornění !!!

MATEŘSKÁ ŠKOLA PŘERUŠUJE PROVOZ OD 17.3.2020 DO ODVOLÁNÍ

Více viz níže ⇓

Potvrzení školy o přerušení provozu – ošetřovné

Vážení rodiče,

v případě, že chcete čerpat ošetřovné (tzv. paragraf) z důvodu zavření mateřské školy, platí pro děti do 10ti let, volejte na tf. č. 417 539 532, kde se domluvíte, kdy si můžete potvrzení vyzvednout.

Informace ze stránek cssz.cz:

Nárok na ošetřovné při péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení uplatňuje zaměstnanec tiskopisem „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)“, který mu vydá ve 2 vyhotoveních výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje. Zaměstnanec doplní část B tiskopisu a předá je neprodleně svému zaměstnavateli.

 

Přerušení provozu mateřské školy

Ředitelka mateřské školy Bc. Simona Mrklasová, rozhodla, na základě rozhodnutí Rady města Teplice ze dne 16. 3. 2020 , s účinností od 17. března 2020 do odvolání, o přerušení provozu Mateřské školy, Na spojce 274, Teplice. 

Rada města dále, ve smyslu usnesení Vlády ČR ze dne 15. března 2020 č. 219 o přijetí krizového opatření, rozhodla s účinností od 17. března 2020 do odvolání,

ad 1 o určení mateřské školy, která bude vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 6 let, a to tak, že určuje Mateřskou školu Čtyřlístek, Zelená 2869, Teplice a Mateřskou školu, Hlávkova 1454, Teplice,

ad 2 o určení základní školy, která bude vykonávat nezbytnou péči o žáky ve věku od 7 do 10 let, a to tak, že určuje Základní školu s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Teplice, Na Stínadlech 2386.

Dle shora uvedených usnesení a pokynu hejtmana Ústeckého kraje, kterému bylo vládou nařízeno určit školu nebo školské zařízení, která/é bude vykonávat nezbytnou péči o děti, informujeme zákonného zástupce dítěte, který je zaměstnancem:

– bezpečnostních sborů,

– obecní policie,

– poskytovatelů zdravotních služeb,

– orgánů ochrany veřejného zdraví,

– příslušníkem ozbrojených sil

– a zaměstnancem určené školy nebo školského zařízení a to bez ohledu na to, zda jsou dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.

Péče bude vykonávána ve skupinách v určených školách maximálně po 15 dětech/žácích ve třídě/oddělení.

Úplata se v tomto případě nehradí, a to ani za stravování.

Usnesení vlády ze dne 23. 3. 2020 č. 276 o přijetí krizového opatření v návaznosti na dříve přijaté usnesení vlády č. 219, kterým vláda nařídila zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let pro zákonné zástupce dětí vyjmenovaných zaměstnání.

Výčet zaměstnání zákonných zástupců se z účinností od 23. 3. 2020 rozšiřuje o zaměstnance:

– obcí zařazených do obecních úřadů k výkonu sociální práce,

– krajů zařazených do krajských úřadů k výkonu sociální práce,

– a poskytovatelů sociálních služeb.

Pro ORP Teplice jsou k dnešnímu dni určeny:

Mateřská škola Čtyřlístek, Zelená 2869, Teplice pro děti od 3 do 6 let
Mateřská škola, Hlávkova 1454, Teplice pro děti od 3 do 6 let
Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Teplice, Na Stínadlech 2386 pro děti od 7 do 10 let

Výběr stravného

 

Vážení rodiče,
Vzhledem k dané situaci umožňujeme zaslání plateb stravného za měsíc únor 2020 a úplaty za předškolní vzdělávání za měsíc březen 2020 na účet školy.
Prosíme o řádné vyplnění příkazu k úhradě, aby nedocházelo k nedorozumění.

Jelikož nevíme, jak dlouho budou daná opatření a uzavření MŠ trvat, stanovujeme výši úplaty za předškolní vzdělávání za měsíc duben na částku 0,-. Vzniklé přeplatky za uplatu za předškolní vzdělávání z minulého měsíce vám budou převedeny do měsíce následujícího. Částka za stravné za měsíc březen vám bude sdělena na tel. čísle MŠ 417539532 a můžete ji uhradit na účet školy ( viz níže) nejpozději do 15.4.2020.

Ti z vás, kteří neuhradili poplatky za měsíc březen ( viz výše), žádáme, aby tak učinili co nejdříve.

Platební údaje :

Číslo účtu školy :         714210237/0100

Částka :                          stravné 550,- Kč + 544,- Kč uplata za předškolní vzdělávání ( uplata se nevztahuje na povinné předškoláky)

Do poznámek uvést JMÉNO DÍTĚTE

Termín splatnosti:    v měsíci březen 20.03.2020

Aktuální informace – koronavirus

Upozornění mateřské školy :

V rámci ochrany zdraví dětí i zaměstnanců MŠ neposílejte své děti po návratu z rizikových oblastí (Čína, Itálie, Francie, Japonsko, Jižní Korea, Hong Kong, Singapur, Írán, omezeně Německo, Švýcarsko, Velká Británie) do mateřské školy.

Stejně tak prosíme, aby děti s respiračními potížemi zůstaly taktéž v domácím léčení.

Aktuální informace Ministerstva zdravotnictví pro rodiče a děti vracející se z Itálie ze dne 6.3.2020:

Read the rest of this entry »

Upozornění k zamezení šíření onemocnění koronavirem

Školy a školská zařízení mají v případě výskytu podezření na šíření koronaviru povinnost řídit se, stejně jako jiné osoby, předpisy a pokyny vydávané na ochranu veřejného zdraví Ministerstvem zdravotnictví či krajskými hygienickými stanicemi. Tyto pokyny mají tedy přednost i před pravidly upravenými školským zákonem. MŠMT vydalo pro školy a ŠZ podrobné doporučení dostupné na: http://www.msmt.cz/doporuceni-pro-skoly-ke- koronaviru.

Opatření při návratu z rizikových oblastí (severní Itálie apod… ) upozorňujeme , že v zájmu zamezení šíření onemocnění koronavirem doporučuje KHS Ústeckého kraje:

Pokud jste přicestovali v posledních 14 dnech z oblasti nákazy koronavirem či jste přestupovali na velkých asijských mezinárodních letištích a NEMÁTE ŽÁDNÉ PŘÍZNAKY ONEMOCNĚNÍ:

  • zůstaňte doma po celou inkubační dobu, tj. 14 dní od příjezdu z oblasti
  • nákazy  a minimalizujte kontakt s ostatními lidmi
  • často si myjte ruce (dezinfekční prostředky)
  • kontaktujte telefonicky pracoviště protiepidemiologického odboru KHS, které rozhodne o náležitých opatřeních včetně karantény (Teplice: 477 836 847, 477 755 760)
  • praktický lékař vám vystaví potvrzení o nařízení karantény
  • pokud se objeví příznaky (teploty, kašel, dušnost, kontaktujte infekční
    odd. Ústí nad Labem: 477 112 603

Děkujeme

Prázdninový provoz – léto 2020

Rozhodnutí o přerušení provozu mateřské školy

Dne 3.3.2020 rozhodla ředitelka Mateřské školy, Na spojce 274, Teplice, po projednání se zřizovatelem, o uzavření provozu mateřské školy ve dnech 1.8.2020 do 31.8.2020. Provoz bude opět zahájen dne 1.9.2020.

V návaznosti na toto rozhodnutí informujeme zákonné zástupce dětí, na veřejně přístupných místech MŠ a webových stránkách školy, o možnostech a podmínkách zajištění péče o děti předškolního věku, v době přerušení provozu mateřské školy v níže uvedených zařízeních pečujících o děti předškolního věku působících na území našeho města (ust.§ 3 odst.2 vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, dle zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.247/2014 Sb., o poskytování péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů):

Teplice – dětská skupina
subjekt sídlo telefon
DS SOLNIČKA Pražská 3226, Teplice 777 190 926
DS Sluníčka Teplice Českobratrská 42/2942, Teplice 608 650 252
DS YMCA Pražská 3226, Teplice 776 134 144
Dětská skupina BABYjump Jana koziny 1628/31, Teplice 606 564 821
 

Teplice – zařízení pečující o děti

subjekt sídlo telefon
Školička Teplice Kapelní 914/1, Teplice 777 982 389
Soukromá MŠ Skřítek Lounská 932/4, Teplice 607 044 099
Dětské centrum Smíšek Karla Axamita 982/7, Teplice 731 516 406
Dětské centrum Smíšek Denisova 86/16, Teplice 731 516 406
Mikrojesle Malinka (do 4let) Jana Koziny 1628, Teplice 606 564 821
Dětské centrum INDIGO Zeyerovo nám. 1253/2, Teplice 723 985 155
GS – PROFI s.r.o. Vrchlického 743/9, Teplice 773 089 868

 

V Teplicích dne 3.3.2020                                             Bc.Simona Mrklasová, ředitelka MŠ

                                                  

 

Akce MŠ

FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ

Z důvodu epidemie koronaviru ZRUŠENO

 

Předplavecká výuka

Předplavecká výuka dětí se ,z důvodu uzavření Aquacentra v Teplicích do odvolání, ruší.

Děkujeme za pochopení

ZRUŠENO

 

Offline hry 

Dne 17.3.2020 proběhne v MŠ poučné představení s názvem „Offline hry“, kdy děti budou seznámeny s tím, jak si kdysi hráli jejich rodiče, představení bude doprovázet zábavný, taneční program.

Cena za osobu je 50,-.

ZRUŠENO

Divadlo v MŠ „Máša a  tři medvědi“

Dne 11.2.2020 ( přesunuto na 11.3.) k nám do MŠ přijede známý divadelník Sváťa, který dětem odehraje loutkové představení „Máša a tři medvědi“, cena je 40Kč/os.

ZRUŠENO

Organizace školního roku 2019/2020

Prázdniny platné pro ZŠ a povinné předškoláky z MŠ, kteří mohou bez omluvy zákonného zástupce zůstat taktéž doma.

Podzimní prázdniny: úterý 29. 10. a středa 30. 10. 2019 MŠ v provozu

Vánoční prázdniny: pondělí 23. 12. 2019 a skončí v pátek 3. 1. 2020 – MŠ uzavřena

Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 31. 1. 2020 – MŠ v provozu

Jarní prázdniny: 2. 3. až 8. 3. 2020 – MŠ v provozu

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 9. 4. MŠ v provozu

Read the rest of this entry »

Informace o povinném předškolním vzdělávání

určené pro zákonné zástupce dětí

Povinné vzdělávání v rozsahu 4 hodin denně stanovila ředitelka Mateřské školy, Na spojce 274, Teplice na dobu od 8.00 do 12.00 hodin. Děti tudíž mají povinnost nastoupit nejpozději na 8.00 hodinu ranní a odcházet domů mohou nejdříve ve 12.00 hodin.

Omlouvání dětí s povinnou předškolní docházkou: nepřítomnost dítěte (nemoc, dovolená, lázně apod.podstatné důvody) musí být omluvena telefonicky a nejpozději písemně do 3 dnů buď p.učitelce na třídě, popř. v kanceláři MŠ, či e-mailem (ms.naspojce@atlas.cz).

Zákonný zástupce dítěte je povinnen dodržovat podmínky stanovené školním řádem.

Děti nemusí plnit povinné předškolní vzdělávání v době stanovené na školní prázdniny (vánoční, jarní, letní apod.).