Kontakty
Oficiální název školy : Mateřská škola, Na spojce 274, Teplice
tel., fax: 417 539 532
ms.naspojce@atlas.cz
IČO: 46 07 07 29
Zřizovatel: Statutární město Teplice
Statutární orgán:
Bc. Mrklasová Simona
Vedoucí stravování:
Šlaisová Václava
Pověřenec GDPR :
Ing. Jiří Tyšer
IČ: 68288620
Najdete nás

Nezařazené

výsledky žádostí ve věci přijetí k předškolnímu vzdělávání k 1.9.2020

Mateřská škola v souladu s § 34, § 165 odst.2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole, Na spojce 274, Teplice následujícím uchazečům

 

Registr.číslo žadatele :     Umístění:

132/2020                                   1.

155/2020                                   2.

158/2020                                   3.

154/2020                                   4.

141/2020                                    5.

133/2020                                    6.

148/2020                                    7.

157/2020                                    8.

131/2020                                     9.

156/2020                                  10.

143/2020                                  11.

126/2020                                  12.

151/2020                                   13.

130/2020                                  14.

152/2020                                  15.

153/2020                                  16.

 

V Teplicích dne 31.5.2020

Znovuotevření mateřské školy

H7UPOZORŇUJEME NA OBNOVENÍ PROVOZU MŠ OD 11. 05. 2020

Informace o obnovení provozu školy a jejích podmínkách

Provozní podmínky mateřské školy po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení

Mateřská škola a její provoz se řídí po znovuotevření nadále standardními pravidly podle právních předpisů, zejména podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Jde o stav mimořádných opatření, proto žádáme všechny rodiče o zvážení docházky do MŠ. Provoz školy bude v omezeném režimu. Doufáme, že rodiče zváží v této výjimečné situaci docházku děti do mateřské školy a budou do mateřské školy chodit pouze děti zaměstnaných rodičů a docházku dítěte přizpůsobí na co nejkratší nutnou dobu.

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou – organizace pohybu osob před školou

 • doprovázející osoba nebude do prostor mateřské školy vstupovat – předání a vyzvednutí dítěte bude probíhat u vstupních dveří do mateřské školy, po zazvonění na venkovní zvonek umístěný u dveří, za asistence pracovníků školy (pracovník převezme od doprovodu dítě, odvede ho do šatny, počká, až se převlékne a předá ho učitelce – každé jednotlivé dítě);
  DOPORUČENÍ – doporučujeme příchod do mateřské školy naplánovat v rámci dodržování provozních podmínek mateřské školy po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení s dostatečnou časovou rezervou;
 • při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce dítěte písemné Čestné prohlášení o neexistenci příznaku virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví (vše na jednom listě) – ke stažení viz níže pod textem. Dítě může v této omezené situaci přivádět do MŠ pouze zákonný zástupce, který zodpovídá také i za pravdivost čestného prohlášení.Po jakékoliv další absenci dítěte zákonný zástupce znovu předloží toto prohlášení.
 • pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn;
 • před vstupem bude dítě zkontrolováno, zda nemá žádné známky rýmy, kašle a jiných příznaků jakékoliv nemoci a bude mu změřena teplota. Doprovázející osoba vyčká, zda učitelka uzná, že dítě je v pořádku. Učitelka má právo dítě nepřijmout a vyžádat si potvrzení lékaře. V případě aktuálních alergických projevů dítěte (kašel, rýma) doručí škole zákonný zástupce od dětského lékaře Potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte;
 • pracovník školy bezkontaktním teploměrem provede při vstupu dítěte do mateřské školy měření tělesné teploty;
 • o této povinnosti jsou zákonní zástupci ředitelem školy předem informováni (v rámci sdělení informace o obnovení provozu školy a jejích podmínkách);
 • před školkou je zákaz shromažďování osob a je doporučováno dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti);
 • pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu;
 • pro pobyt venku je třeba každý den vybavit dítě 2 rouškami ve dvou igelitových sáčcích;
 •  Při odpoledním pobytu dětí na zahradě je doprovázejícím osobám na zahradu školy vstup zakázán. Dítě bude předáno pracovníkem mateřské školy u vstupu na zahradu.
 • je zakázáno jakékoliv nošení hraček a jídla (např.sladkosti) do mateřské školy.
 • všechny děti s povinným předškolním vzděláváním, které nebudou MŠ navštěvovat, budou omluveny.
 • protože nadále platí provoz MŠ v omezeném režimu, děti, které nebudou do MŠ docházet ani jeden den v měsíci, nebudou z rozhodnutí ředitele hradit úplatu za vzdělávání (školné). Ostatní děti, které budou docházet, uradí úplatu v plné výši.

Pohyb v prostorách mateřské školy

 • neprodleně po přezutí a převlečení v šatně mateřské školy si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem;
 • děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí;
 • v každé třídě se bude často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut);
 • denní aktivity budou organizovány tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v prostorách školní zahrady;
 • toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou;
 • úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jedenkrát denně;
 • rukavice zaměstnanců pro běžné činnosti nejsou nutné, potřebné jsou např. při dopomoci s osobní hygienou dětí, manipulaci s dětskými rouškami, při přípravě jídla, likvidaci odpadů atd.;
 • časté větrání – zásadní preventivní faktore (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut);
 • škola ve spolupráci se zřizovatelem zajistí dostatečné množství dezinfekce.
 • důkladné čištění všech místností musí bude prováděno nejméně 1x denně
 • dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá velký počet lidí, bude prováděna několikrát denně(kliky dveří , vypínače, vodovodní baterie apod.)
 • odpadkové koše budou vybaveny jednorázovými pytli a vyprazdňovány minimálně 1x denně
 • školní stravování bude probíhat v běžné podobě – před zahájením si každé dítě řádně umyje ruce, jídlo, pití a příbory dětem vydá personál, děti si samy neberou ani jídlo ani příbory
 • při přípravě jídla a při výdeji budou dodržována zvýšeno měrou běžná hygienická pravidla

Pobyt venku

 • pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ – školní zahrada;
 • pro jednotlivé skupiny dětí jsou určeny oddělené prostory.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit;
 • pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěné do samostatné místnosti, následně budou neprodleně kontaktováni zákonní zástupci s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte;
 • o podezření se informuje spádová hygienická stanice;
 • ostatní děti budou umístěny do jiné místnosti nebo změní činnosti na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte;
 • pokud se u zaměstnance mateřské školy příznaky objeví v průběhu práce, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu, děti pak budou umístěny do jiné místnosti nebo změní aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.

Osoby s rizikovými faktory – Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami;
 2. chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou;
 3. onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze;
 4. porucha imunitního systému, např.
  a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  b) při protinádorové léčbě,
  c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně;
 5. těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2);
 6. farmakologicky léčený diabetes mellitus;
 7. chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).;
 8. onemocnění jater (primární nebo sekundární).

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ, ŽE DÍTĚ PATŘÍ DO RIZIKOVÉ SKUPINY

 • do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti;
 • doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím.

INFORMACE O OŠETŘOVNÉM NEPODÁVÁME – tyto informace najdete na portálu ČSSZ.

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění ke stažení zde:

čestné prohlášení  

Děkujeme

Mrklasová Simona, ředitelka MŠ

 

Vážení rodiče,

z důvodu nepřítomnosti ředitelky MŠ v kanceláři MŠ, byla jejím zastupováním v pedagogických věcech pověřena p.učitelka Nikola Zabadalová, v hospodářských věcech p.Václava Šlaisová. V případě potřeby se, prosím obracejte na ně, popř.si kdykoliv domluvte konzultaci s ředitelkou školy na emailové adrese ms.naspojce@atlas.cz.

Děkujeme za pochopení

Bc.Simona Mrklasová, ředitelka MŠ

Zápis do MŠ

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

v souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu se letošní zápis dětí k předškolnímu vzdělávání uskuteční bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Podávání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání je upřednostňováno bez osobní přítomnosti zákonných zástupců dítěte ve škole.

 

Organizace zápisu k předškolnímu vzdělávání pro rok 2020/2021 :

Pro příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání stanovujeme dostatečně dlouhé období od 4. 5. 2020 do 15. 5. 2020.

Postup při zápisu k předškolnímu vzdělávání 

Proběhne formální část zápisů s využitím seznamu dětí, které spadají do školského obvodu MŠ a mají právo na přednostní přijetí do dané mateřské školy (§ 34 odst. 4 školského zákona).
Situace, kdy kapacita školy nestačí počtu přihlášených spádových dětí s právem přednostního přijetí do dané mateřské školy, by podle školského zákona neměla nastávat, ale v praxi se může objevit, škola postupuje podle předem vytvořených a zveřejněných formálních kritérií.
V situaci, kdy škola má dostatečnou kapacitu k přijetí spádových dětí, ale je převis zájmu nespádových dětí, přednostně přijímá děti spádové a dále postupuje podle předem vytvořených a zveřejněných formálních kritérií.
V případě nutnosti přímé komunikace budou v současnosti využity běžné ICT nástroje pro distanční komunikaci.

Způsob podání žádosti : 

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo v elektronické podobě.

1.do datové  schránky školy – ID  m8mydqb

2.e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem – ms.naspojce@atlas.cz  (nelze poslat prostý email)

3.poštou na adresu školy – Mateřská škola, Na spojce 274, 41501 Teplice (s nejzažším termínem podání 15.5.2020)

4.v krajním případě osobním podáním v kanceláři školy, po předchozí telefonické domluvě termínu a času, v úředních hodinách v termínu od 4.5.2020-7.5.2020 od 8,00 do 12,00; tel. 417 539 532 :

                        A) Vstup do školy bude pouze pro osoby vybavené rouškou nebo jiným ochranným prostředkem,          doporučujeme použití i ochranných rukavic. Zákaz vstupu osob v karanténě nebo osoby s potvrzenou nákazou.

                        B) Do školy budou vpouštěny pouze osoby se vztahem k zápisu (rodič) jednotlivě.

                        C) Žádáme, aby před školou byli max. dvě osoby a mezi sebou vždy  udržovaly doporučené dvoumetrové rozestupy nebo chodili přesně na jimi rezervovaný čas.

Žádosti, podané výše uvedenými způsoby, budou zařazeny do správního řízení v případě dodržení termínu podání.

Možnost seznámit se s podklady před vydáním rozhodnutí je stanovena na den 28.5.2020 v době od 10.00 – 11.00 hodin telefonicky na tel.čísle 417 539 532..

Předpokládaný termín zveřejnění seznamu přijatých dětí bude 1.6.2020.

Formuláře a kopie dokumentů, které zákonný zástupce k zápisu dokládá (při osobním podání žádosti originál):

1. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání  pro školní rok 2020/2021, podepsaná oběma zákonnými zástupci dítěte (zde uveďte aktuální telefonní číslo, e-mail, popř.ID datové schránky pro možnost zkontaktování se s vámi v případě vad žádosti, k přidělení registračního čísla, které slouží pro účely vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí , apod.)

2. Prostá kopie rodného listu dítěte

3. Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte

4. Cizinci doloží cestovní pas a oprávnění k pobytu na území ČR ve smyslu ustanovení §20 školského zákona

5. Oprávnění k zastupování dítěte v případě, že dítě zastupuje jiná osoba než jeho zákonný zástupce (zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat – např. pěstoun, poručník apod. – soudní rozhodnutí)

6. Prohlášení o řádném očkování dítěte :

A)prohlášení, že je dítě řádně očkované a kopii očkovacího průkazu (tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání)   

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad od lékaře, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.  V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře, splnění této povinnosti vyplňte čestné prohlášení a doložte prostou kopii očkovacího průkazu opatřenou jménem a příjmením dítěte, datem narození dítěte a podpisem zákonného zástupce dítěte. Ředitelka školy (popř.pověřená osoba jí zastupovat) porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem – tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít.

 B)V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání)   

Vedle doložení dokladu o splněném očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

7. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.

Kopie požadovaných dokumentů (rodný list, občanský průkaz, cestovní pas) budou využity pouze pro účely vedení správního řízení o přijetí dítěte ke vzdělávání v mateřské škole. Po ukončení správního řízení budou tyto dokumenty bezprostředně skartovány.

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy v seznamu dětí, které spadají do školského obvodu MŠ a mají právo na přednostní přijetí do dané mateřské školy, popř. ověří místo trvalého pobytu prostřednictvím odboru školství.

Další informace:

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a další formuláře jsou ke stažení na webových stránkách školy: www.msnaspojce.cz – Zápis do MŠ, popř. osobní vyzvednutí od 27.4.2020 v pracovní dny od 8.00 – 12.00 u vchodu do kanceláře MŠ.

Dokumenty, se kterými se zákonný zástupce seznámí:

Informace k zápisu pro zákonné zástupce – správní řízení (viz Zápis do MŠ -zde jsou informace o přidělení registračního čísla a možnosti seznámit se s podklady pro rozhodnutí před jeho vydáním, kritéria přijímání)

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit e-mailem na ředitelku školy (ms.naspojce@atlas.cz), popř. telefonicky do MŠ na pověřenou osobu ji zastupovat – sl. Zabadalovou Nikolu (417 539 532)

 

Bc.Simona Mrklasová, ředitelka mateřské školy

 

 

Zápis do ZŠ a šetření v PPP

INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ, KTERÉ JDOU LETOS K ZÁPISU DO ZŠ

Vážení rodiče, jak již informovala vláda, zápisy letos proběhnou v řádném termínu, ale bez přítomnosti dětí. Nebylo však zatím veřejně upřesněno, jak postupovat při žádosti o odklad školní docházky, pokud pedagogicko-psychologické poradny nebudou moci delší dobu vyšetřovat. Jak jsme ověřili na MŠMT, DOPORUČENÍ K ODKLADU OD PORADNY NENÍ NUTNÉ DOLOŽIT DO KONCE KVĚTNA JAKO KAŽDÝ ROK, ALE AŽ DO 31. SRPNA. Prosíme tedy o trpělivost, všechny děti žádající o posouzení školní zralosti budou vyšetřeny, jen část z nich v pozdějším termínu. U zápisu prosím sdělte informaci, že na vyšetření či na zprávu z něj ještě čekáte, ředitelé ZŠ budou s tímto srozuměni.

Děkujeme

Bližší informace k zápisu do ZŠ Plynárenská viz stránka Zapis do ZŠ v seznamu stránek v levém sloupci  Read the rest of this entry »

Učíme se se školkou

Vážení rodiče, sourozenci a děti…

Jsme všichni v situaci, která nám postupně mění život. Krizové opatření, které vláda vydala plně respektujeme, protože se snaží ochránit zdraví naše i našich blízkých. Pro spoustu rodičů může vzniknout komplikace s hlídáním a za čas je náročnější dítko zabavit. Především předškoláci mají své nároky, které se před nástupem do školy neustále zvyšují. Aspoň na dálku se budeme snažit Vám pomoci, protože ani pro nás není vzniklá situace jednoduchá. Pravidelně Vám sem budeme vkládat aktivity, které by momentálně probíhaly ve školce. Pokud budete chtít, můžete si s dětmi v tomto náročném období zkrátit dlouhou chvíli. Jsme tu pro Vás…..

https://maly-predskolak.webnode.cz/

Vaše paní učitelky vás budou pravidelně informovat na stránkách „UČÍME SE SE ŠKOLKOU“ (v levém sloupci) o týdenních tématech, která by v MŠ právě probíhala, a která jsou vám k dispozici spolu i s pr.listy.

Jako nejdůležitější nadále považujeme s dětmi hodně mluvit, číst jim knihy a hrát společenské hry.

Děkujeme

 

Potvrzení školy o přerušení provozu – ošetřovné

Vážení rodiče,

v případě, že chcete čerpat ošetřovné (tzv. paragraf) z důvodu zavření mateřské školy, platí pro děti do 10ti let, volejte na tf. č. 417 539 532, kde se domluvíte, kdy si můžete potvrzení vyzvednout.

Informace ze stránek cssz.cz:

Nárok na ošetřovné při péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení uplatňuje zaměstnanec tiskopisem „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)“, který mu vydá ve 2 vyhotoveních výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje. Zaměstnanec doplní část B tiskopisu a předá je neprodleně svému zaměstnavateli.

 

Přerušení provozu mateřské školy

Ředitelka mateřské školy Bc. Simona Mrklasová, rozhodla, na základě rozhodnutí Rady města Teplice ze dne 16. 3. 2020 , s účinností od 17. března 2020 do odvolání, o přerušení provozu Mateřské školy, Na spojce 274, Teplice. 

Rada města dále, ve smyslu usnesení Vlády ČR ze dne 15. března 2020 č. 219 o přijetí krizového opatření, rozhodla s účinností od 17. března 2020 do odvolání,

ad 1 o určení mateřské školy, která bude vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 6 let, a to tak, že určuje Mateřskou školu Čtyřlístek, Zelená 2869, Teplice a Mateřskou školu, Hlávkova 1454, Teplice,

ad 2 o určení základní školy, která bude vykonávat nezbytnou péči o žáky ve věku od 7 do 10 let, a to tak, že určuje Základní školu s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Teplice, Na Stínadlech 2386.

Dle shora uvedených usnesení a pokynu hejtmana Ústeckého kraje, kterému bylo vládou nařízeno určit školu nebo školské zařízení, která/é bude vykonávat nezbytnou péči o děti, informujeme zákonného zástupce dítěte, který je zaměstnancem:

– bezpečnostních sborů,

– obecní policie,

– poskytovatelů zdravotních služeb,

– orgánů ochrany veřejného zdraví,

– příslušníkem ozbrojených sil

– a zaměstnancem určené školy nebo školského zařízení a to bez ohledu na to, zda jsou dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.

Péče bude vykonávána ve skupinách v určených školách maximálně po 15 dětech/žácích ve třídě/oddělení.

Úplata se v tomto případě nehradí, a to ani za stravování.

Usnesení vlády ze dne 23. 3. 2020 č. 276 o přijetí krizového opatření v návaznosti na dříve přijaté usnesení vlády č. 219, kterým vláda nařídila zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let pro zákonné zástupce dětí vyjmenovaných zaměstnání.

Výčet zaměstnání zákonných zástupců se z účinností od 23. 3. 2020 rozšiřuje o zaměstnance:

– obcí zařazených do obecních úřadů k výkonu sociální práce,

– krajů zařazených do krajských úřadů k výkonu sociální práce,

– a poskytovatelů sociálních služeb.
Nově se v souladu s Usnesením vlády ze dne 14. 4. 2020 č. 416 výčet zaměstnání zákonných zástupců rozšířil o zaměstnance:

– Úřadu práce ČR.

– a České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení.

s účinností od 17. 4. 2020 se Usnesením vlády z téhož dne č. 422 výčet zaměstnání zákonných zástupců rozšířil o zaměstnance v orgánech:

– Finanční správy ČR,

Finančním analytickém úřadu.

Pro ORP Teplice jsou k dnešnímu dni určeny:

Mateřská škola Čtyřlístek, Zelená 2869, Teplice pro děti od 3 do 6 let
Mateřská škola, Hlávkova 1454, Teplice pro děti od 3 do 6 let – od 11.5.2020 z této povinnosti bude vyčleněna a nadále tuto službu bude zajišťovat pouze Mateřská škola Čtyřlístek, Zelená 2869, Teplice
Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Teplice, Na Stínadlech 2386 pro děti od 7 do 10 let

Aktuální informace – koronavirus

Upozornění mateřské školy :

V rámci ochrany zdraví dětí i zaměstnanců MŠ neposílejte své děti po návratu z rizikových oblastí (Čína, Itálie, Francie, Japonsko, Jižní Korea, Hong Kong, Singapur, Írán, omezeně Německo, Švýcarsko, Velká Británie) do mateřské školy.

Stejně tak prosíme, aby děti s respiračními potížemi zůstaly taktéž v domácím léčení.

Aktuální informace Ministerstva zdravotnictví pro rodiče a děti vracející se z Itálie ze dne 6.3.2020:

Read the rest of this entry »

Upozornění k zamezení šíření onemocnění koronavirem

Školy a školská zařízení mají v případě výskytu podezření na šíření koronaviru povinnost řídit se, stejně jako jiné osoby, předpisy a pokyny vydávané na ochranu veřejného zdraví Ministerstvem zdravotnictví či krajskými hygienickými stanicemi. Tyto pokyny mají tedy přednost i před pravidly upravenými školským zákonem. MŠMT vydalo pro školy a ŠZ podrobné doporučení dostupné na: http://www.msmt.cz/doporuceni-pro-skoly-ke- koronaviru.

Opatření při návratu z rizikových oblastí (severní Itálie apod… ) upozorňujeme , že v zájmu zamezení šíření onemocnění koronavirem doporučuje KHS Ústeckého kraje:

Pokud jste přicestovali v posledních 14 dnech z oblasti nákazy koronavirem či jste přestupovali na velkých asijských mezinárodních letištích a NEMÁTE ŽÁDNÉ PŘÍZNAKY ONEMOCNĚNÍ:

 • zůstaňte doma po celou inkubační dobu, tj. 14 dní od příjezdu z oblasti
 • nákazy  a minimalizujte kontakt s ostatními lidmi
 • často si myjte ruce (dezinfekční prostředky)
 • kontaktujte telefonicky pracoviště protiepidemiologického odboru KHS, které rozhodne o náležitých opatřeních včetně karantény (Teplice: 477 836 847, 477 755 760)
 • praktický lékař vám vystaví potvrzení o nařízení karantény
 • pokud se objeví příznaky (teploty, kašel, dušnost, kontaktujte infekční
  odd. Ústí nad Labem: 477 112 603

Děkujeme

Prázdninový provoz – léto 2020

Rozhodnutí o přerušení provozu mateřské školy

Dne 3.3.2020 rozhodla ředitelka Mateřské školy, Na spojce 274, Teplice, po projednání se zřizovatelem, o uzavření provozu mateřské školy ve dnech 1.8.2020 do 31.8.2020. Provoz bude opět zahájen dne 1.9.2020.

V návaznosti na toto rozhodnutí informujeme zákonné zástupce dětí, na veřejně přístupných místech MŠ a webových stránkách školy, o možnostech a podmínkách zajištění péče o děti předškolního věku, v době přerušení provozu mateřské školy v níže uvedených zařízeních pečujících o děti předškolního věku působících na území našeho města (ust.§ 3 odst.2 vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, dle zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.247/2014 Sb., o poskytování péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů):

Teplice – dětská skupina
subjekt sídlo telefon
DS SOLNIČKA Pražská 3226, Teplice 777 190 926
DS Sluníčka Teplice Českobratrská 42/2942, Teplice 608 650 252
DS YMCA Pražská 3226, Teplice 776 134 144
Dětská skupina BABYjump Jana koziny 1628/31, Teplice 606 564 821
 

Teplice – zařízení pečující o děti

subjekt sídlo telefon
Školička Teplice Kapelní 914/1, Teplice 777 982 389
Soukromá MŠ Skřítek Lounská 932/4, Teplice 607 044 099
Dětské centrum Smíšek Karla Axamita 982/7, Teplice 731 516 406
Dětské centrum Smíšek Denisova 86/16, Teplice 731 516 406
Mikrojesle Malinka (do 4let) Jana Koziny 1628, Teplice 606 564 821
Dětské centrum INDIGO Zeyerovo nám. 1253/2, Teplice 723 985 155
GS – PROFI s.r.o. Vrchlického 743/9, Teplice 773 089 868

 

V Teplicích dne 3.3.2020                                             Bc.Simona Mrklasová, ředitelka MŠ

                                                  

 

Akce MŠ

FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ

Z důvodu epidemie koronaviru ZRUŠENO

 

Předplavecká výuka

Předplavecká výuka dětí se ,z důvodu uzavření Aquacentra v Teplicích do odvolání, ruší.

Děkujeme za pochopení

ZRUŠENO

 

Offline hry 

Dne 17.3.2020 proběhne v MŠ poučné představení s názvem „Offline hry“, kdy děti budou seznámeny s tím, jak si kdysi hráli jejich rodiče, představení bude doprovázet zábavný, taneční program.

Cena za osobu je 50,-.

ZRUŠENO

Divadlo v MŠ „Máša a  tři medvědi“

Dne 11.2.2020 ( přesunuto na 11.3.) k nám do MŠ přijede známý divadelník Sváťa, který dětem odehraje loutkové představení „Máša a tři medvědi“, cena je 40Kč/os.

ZRUŠENO

Informace o povinném předškolním vzdělávání

určené pro zákonné zástupce dětí

Povinné vzdělávání v rozsahu 4 hodin denně stanovila ředitelka Mateřské školy, Na spojce 274, Teplice na dobu od 8.00 do 12.00 hodin. Děti tudíž mají povinnost nastoupit nejpozději na 8.00 hodinu ranní a odcházet domů mohou nejdříve ve 12.00 hodin.

Omlouvání dětí s povinnou předškolní docházkou: nepřítomnost dítěte (nemoc, dovolená, lázně apod.podstatné důvody) musí být omluvena telefonicky a nejpozději písemně do 3 dnů buď p.učitelce na třídě, popř. v kanceláři MŠ, či e-mailem (ms.naspojce@atlas.cz).

Zákonný zástupce dítěte je povinnen dodržovat podmínky stanovené školním řádem.

Děti nemusí plnit povinné předškolní vzdělávání v době stanovené na školní prázdniny (vánoční, jarní, letní apod.).