Kontakty
Oficiální název školy : Mateřská škola, Na spojce 274, Teplice
tel., fax: 417 539 532
ms.naspojce@atlas.cz
IČO: 46 07 07 29
Zřizovatel: Statutární město Teplice
Statutární orgán:
Bc. Mrklasová Simona
Vedoucí stravování:
Šlaisová Václava
Pověřenec GDPR :
Ing. Jiří Tyšer
IČ: 68288620
Najdete nás

Zápis do MŠ

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

v souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu se letošní zápis dětí k předškolnímu vzdělávání uskuteční bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Podávání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání je upřednostňováno bez osobní přítomnosti zákonných zástupců dítěte ve škole.

 

Organizace zápisu k předškolnímu vzdělávání pro rok 2020/2021 :

Pro příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání stanovujeme dostatečně dlouhé období od 4. 5. 2020 do 15. 5. 2020.

Postup při zápisu k předškolnímu vzdělávání 

Proběhne formální část zápisů s využitím seznamu dětí, které spadají do školského obvodu MŠ a mají právo na přednostní přijetí do dané mateřské školy (§ 34 odst. 4 školského zákona).
Situace, kdy kapacita školy nestačí počtu přihlášených spádových dětí s právem přednostního přijetí do dané mateřské školy, by podle školského zákona neměla nastávat, ale v praxi se může objevit, škola postupuje podle předem vytvořených a zveřejněných formálních kritérií.
V situaci, kdy škola má dostatečnou kapacitu k přijetí spádových dětí, ale je převis zájmu nespádových dětí, přednostně přijímá děti spádové a dále postupuje podle předem vytvořených a zveřejněných formálních kritérií.
V případě nutnosti přímé komunikace budou v současnosti využity běžné ICT nástroje pro distanční komunikaci.

Způsob podání žádosti : 

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo v elektronické podobě.

1.do datové  schránky školy – ID  m8mydqb

2.e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem – ms.naspojce@atlas.cz  (nelze poslat prostý email)

3.poštou na adresu školy – Mateřská škola, Na spojce 274, 41501 Teplice (s nejzažším termínem podání 15.5.2020)

4.v krajním případě osobním podáním v kanceláři školy, po předchozí telefonické domluvě termínu a času, v úředních hodinách v termínu od 4.5.2020-7.5.2020 od 8,00 do 12,00; tel. 417 539 532 :

                        A) Vstup do školy bude pouze pro osoby vybavené rouškou nebo jiným ochranným prostředkem,          doporučujeme použití i ochranných rukavic. Zákaz vstupu osob v karanténě nebo osoby s potvrzenou nákazou.

                        B) Do školy budou vpouštěny pouze osoby se vztahem k zápisu (rodič) jednotlivě.

                        C) Žádáme, aby před školou byli max. dvě osoby a mezi sebou vždy  udržovaly doporučené dvoumetrové rozestupy nebo chodili přesně na jimi rezervovaný čas.

Žádosti, podané výše uvedenými způsoby, budou zařazeny do správního řízení v případě dodržení termínu podání.

Možnost seznámit se s podklady před vydáním rozhodnutí je stanovena na den 28.5.2020 v době od 10.00 – 11.00 hodin telefonicky na tel.čísle 417 539 532..

Předpokládaný termín zveřejnění seznamu přijatých dětí bude 1.6.2020.

Formuláře a kopie dokumentů, které zákonný zástupce k zápisu dokládá (při osobním podání žádosti originál):

1. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání  pro školní rok 2020/2021, podepsaná oběma zákonnými zástupci dítěte (zde uveďte aktuální telefonní číslo, e-mail, popř.ID datové schránky pro možnost zkontaktování se s vámi v případě vad žádosti, k přidělení registračního čísla, které slouží pro účely vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí , apod.)

2. Prostá kopie rodného listu dítěte

3. Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte

4. Cizinci doloží cestovní pas a oprávnění k pobytu na území ČR ve smyslu ustanovení §20 školského zákona

5. Oprávnění k zastupování dítěte v případě, že dítě zastupuje jiná osoba než jeho zákonný zástupce (zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat – např. pěstoun, poručník apod. – soudní rozhodnutí)

6. Prohlášení o řádném očkování dítěte :

A)prohlášení, že je dítě řádně očkované a kopii očkovacího průkazu (tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání)   

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad od lékaře, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.  V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře, splnění této povinnosti vyplňte čestné prohlášení a doložte prostou kopii očkovacího průkazu opatřenou jménem a příjmením dítěte, datem narození dítěte a podpisem zákonného zástupce dítěte. Ředitelka školy (popř.pověřená osoba jí zastupovat) porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem – tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít.

 B)V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání)   

Vedle doložení dokladu o splněném očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

7. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.

Kopie požadovaných dokumentů (rodný list, občanský průkaz, cestovní pas) budou využity pouze pro účely vedení správního řízení o přijetí dítěte ke vzdělávání v mateřské škole. Po ukončení správního řízení budou tyto dokumenty bezprostředně skartovány.

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy v seznamu dětí, které spadají do školského obvodu MŠ a mají právo na přednostní přijetí do dané mateřské školy, popř. ověří místo trvalého pobytu prostřednictvím odboru školství.

Další informace:

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a další formuláře jsou ke stažení na webových stránkách školy: www.msnaspojce.cz – Zápis do MŠ, popř. osobní vyzvednutí od 27.4.2020 v pracovní dny od 8.00 – 12.00 u vchodu do kanceláře MŠ.

Dokumenty, se kterými se zákonný zástupce seznámí:

Informace k zápisu pro zákonné zástupce – správní řízení (viz Zápis do MŠ -zde jsou informace o přidělení registračního čísla a možnosti seznámit se s podklady pro rozhodnutí před jeho vydáním, kritéria přijímání)

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit e-mailem na ředitelku školy (ms.naspojce@atlas.cz), popř. telefonicky do MŠ na pověřenou osobu ji zastupovat – sl. Zabadalovou Nikolu (417 539 532)

 

Bc.Simona Mrklasová, ředitelka mateřské školy

 

 

Comments are closed.