Kontakty
Oficiální název školy : Mateřská škola, Na spojce 274, Teplice
tel., fax: 417 539 532
ms.naspojce@atlas.cz
IČO: 46 07 07 29
Zřizovatel: Statutární město Teplice
Statutární orgán:
Bc. Mrklasová Simona
Vedoucí stravování:
Šlaisová Václava
Pověřenec GDPR :
Ing. Jiří Tyšer
IČ: 68288620
Najdete nás

Znovuotevření mateřské školy

H7UPOZORŇUJEME NA OBNOVENÍ PROVOZU MŠ OD 11. 05. 2020

Informace o obnovení provozu školy a jejích podmínkách

Provozní podmínky mateřské školy po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení

Mateřská škola a její provoz se řídí po znovuotevření nadále standardními pravidly podle právních předpisů, zejména podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Jde o stav mimořádných opatření, proto žádáme všechny rodiče o zvážení docházky do MŠ. Provoz školy bude v omezeném režimu. Doufáme, že rodiče zváží v této výjimečné situaci docházku děti do mateřské školy a budou do mateřské školy chodit pouze děti zaměstnaných rodičů a docházku dítěte přizpůsobí na co nejkratší nutnou dobu.

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou – organizace pohybu osob před školou

 • doprovázející osoba nebude do prostor mateřské školy vstupovat – předání a vyzvednutí dítěte bude probíhat u vstupních dveří do mateřské školy, po zazvonění na venkovní zvonek umístěný u dveří, za asistence pracovníků školy (pracovník převezme od doprovodu dítě, odvede ho do šatny, počká, až se převlékne a předá ho učitelce – každé jednotlivé dítě);
  DOPORUČENÍ – doporučujeme příchod do mateřské školy naplánovat v rámci dodržování provozních podmínek mateřské školy po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení s dostatečnou časovou rezervou;
 • při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce dítěte písemné Čestné prohlášení o neexistenci příznaku virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví (vše na jednom listě) – ke stažení viz níže pod textem. Dítě může v této omezené situaci přivádět do MŠ pouze zákonný zástupce, který zodpovídá také i za pravdivost čestného prohlášení.Po jakékoliv další absenci dítěte zákonný zástupce znovu předloží toto prohlášení.
 • pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn;
 • před vstupem bude dítě zkontrolováno, zda nemá žádné známky rýmy, kašle a jiných příznaků jakékoliv nemoci a bude mu změřena teplota. Doprovázející osoba vyčká, zda učitelka uzná, že dítě je v pořádku. Učitelka má právo dítě nepřijmout a vyžádat si potvrzení lékaře. V případě aktuálních alergických projevů dítěte (kašel, rýma) doručí škole zákonný zástupce od dětského lékaře Potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte;
 • pracovník školy bezkontaktním teploměrem provede při vstupu dítěte do mateřské školy měření tělesné teploty;
 • o této povinnosti jsou zákonní zástupci ředitelem školy předem informováni (v rámci sdělení informace o obnovení provozu školy a jejích podmínkách);
 • před školkou je zákaz shromažďování osob a je doporučováno dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti);
 • pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu;
 • pro pobyt venku je třeba každý den vybavit dítě 2 rouškami ve dvou igelitových sáčcích;
 •  Při odpoledním pobytu dětí na zahradě je doprovázejícím osobám na zahradu školy vstup zakázán. Dítě bude předáno pracovníkem mateřské školy u vstupu na zahradu.
 • je zakázáno jakékoliv nošení hraček a jídla (např.sladkosti) do mateřské školy.
 • všechny děti s povinným předškolním vzděláváním, které nebudou MŠ navštěvovat, budou omluveny.
 • protože nadále platí provoz MŠ v omezeném režimu, děti, které nebudou do MŠ docházet ani jeden den v měsíci, nebudou z rozhodnutí ředitele hradit úplatu za vzdělávání (školné). Ostatní děti, které budou docházet, uradí úplatu v plné výši.

Pohyb v prostorách mateřské školy

 • neprodleně po přezutí a převlečení v šatně mateřské školy si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem;
 • děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí;
 • v každé třídě se bude často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut);
 • denní aktivity budou organizovány tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v prostorách školní zahrady;
 • toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou;
 • úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jedenkrát denně;
 • rukavice zaměstnanců pro běžné činnosti nejsou nutné, potřebné jsou např. při dopomoci s osobní hygienou dětí, manipulaci s dětskými rouškami, při přípravě jídla, likvidaci odpadů atd.;
 • časté větrání – zásadní preventivní faktore (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut);
 • škola ve spolupráci se zřizovatelem zajistí dostatečné množství dezinfekce.
 • důkladné čištění všech místností musí bude prováděno nejméně 1x denně
 • dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá velký počet lidí, bude prováděna několikrát denně(kliky dveří , vypínače, vodovodní baterie apod.)
 • odpadkové koše budou vybaveny jednorázovými pytli a vyprazdňovány minimálně 1x denně
 • školní stravování bude probíhat v běžné podobě – před zahájením si každé dítě řádně umyje ruce, jídlo, pití a příbory dětem vydá personál, děti si samy neberou ani jídlo ani příbory
 • při přípravě jídla a při výdeji budou dodržována zvýšeno měrou běžná hygienická pravidla

Pobyt venku

 • pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ – školní zahrada;
 • pro jednotlivé skupiny dětí jsou určeny oddělené prostory.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit;
 • pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěné do samostatné místnosti, následně budou neprodleně kontaktováni zákonní zástupci s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte;
 • o podezření se informuje spádová hygienická stanice;
 • ostatní děti budou umístěny do jiné místnosti nebo změní činnosti na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte;
 • pokud se u zaměstnance mateřské školy příznaky objeví v průběhu práce, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu, děti pak budou umístěny do jiné místnosti nebo změní aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.

Osoby s rizikovými faktory – Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami;
 2. chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou;
 3. onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze;
 4. porucha imunitního systému, např.
  a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  b) při protinádorové léčbě,
  c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně;
 5. těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2);
 6. farmakologicky léčený diabetes mellitus;
 7. chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).;
 8. onemocnění jater (primární nebo sekundární).

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ, ŽE DÍTĚ PATŘÍ DO RIZIKOVÉ SKUPINY

 • do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti;
 • doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím.

INFORMACE O OŠETŘOVNÉM NEPODÁVÁME – tyto informace najdete na portálu ČSSZ.

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění ke stažení zde:

čestné prohlášení  

Děkujeme

Mrklasová Simona, ředitelka MŠ

 

Comments are closed.