Zápis do 1.třídy

Termín zápisu do 1.třídy na školní rok 2018/2019 :

Základní škola Plynárenská Teplice : 

-ve dnech :

– s sebou : rodný list dítěte, občanský průkaz rodiče, psací potřeby

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Zápis je první velkou událostí v životě každého dítěte. Předznamenává jeho vstup do školy a začátek osamostatňování a přípravy na život. Zápisy probíhají většinou ve slavnostní atmosféře.

Každá škola si individuelně zvolí formu, tak aby nenásilně získala obraz o zralosti dítěte pro nástup do školy. Může jít o povídání nad obrázky, o oblíbených činnostech dítěte, předvedení připravené básničky, písničku. Dítě by mělo umět pozdravit, říci své jméno, kde bydlí, případně, jak se jmenují rodiče, sourozenci. Přitom je sledována kvalita mluveného projevu .

Při kresbě obrázku, nejčastěji postavy, která zároveň vypovídá o vývojové vyspělosti dítěte, sleduje učitelka lateralitu a správné držení tužky.

Při rozhovoru s budoucím školákem zjišťuje učitelka znalost barev, základních geometrických tvarů, matematických pojmů.

V některých školách probíhá zápis formou hry, kdy dítě prochází pohádkou a plní různé úkoly, na jejichž základě učitelka může posuzovat školní zralost dítěte.

Celý zápis probíhá v prostředí školy, které je však pro tuto událost upraveno tak, aby se v něm děti cítily co nejlépe a nevnímaly vážnost nebo důležitost tohoto okamžiku. Třídy jsou slavnostně vyzdobeny, děti dostávají drobné dárky.

To, jakým způsobem bude zápis probíhat, je jen na rozhodnutí a fantazii samotných učitelů.

Co by mělo umět dítě, které jde v září do školy?

 • správně vyslovovat všechny hlásky
 • vyřídit jednoduchý vzkaz
 • vydržet nad zadaným úkolem a pracovat samostatně alespoň čtvrt hodiny a práci dokončit
 • orientovat se, co je nahoře, dole, vpravo, vlevo, pod, nad
 • recitovat básničku, zpívat písničku
 • vědět jak se jmenuje, kolik mu je let, kde bydlí, znát dny v týdnu
 • hrát jednoduché hry
 • počítat po jedné do deseti
 • držet správně tužku, netlačit, kreslit, aby tužka lehce klouzala po papíru
 • umět vybarvovat jednoduché tvary a příliš nepřetahovat
 • vystřihovat jednoduché tvary
 • samostatně se oblékat, zapínat knoflíky, vázat kličku
 • dodržovat hygienu, jíst příborem
 • umět pozdravit, poprosit, poděkovat

Odkladové děti

OŠD často doporučují i pediatři, kteří ale bohužel nemohou rodičům podat odborné informace týkající se rozvíjení jednotlivých schopností (jestliže se nejedná o zdravotní důvody). Proto bych doporučovala, aby v takovém případě rodiče zkontaktovali pracovníka příslušné pedagogicko-psychologické poradny a vyžádali si konzultaci.

Rodič by měl vědět, z jakého důvodu je jeho dítěti doporučován nástup do školy o jeden rok později. To mu nejlépe sdělí psychologové a speciální pedagogové, kteří mají s danou problematikou dlouholeté zkušenosti. Navrhnou, jak s dítětem následně doma pracovat, jak jednotlivé schopnosti rozvíjet a posilovat.

Řada poraden pořádá pro předškoláky kurzy, které jsou zaměřené na rozvoj schopností potřebných pro budoucí zvládání nároků 1. třídy ZŠ. V průběhu těchto kurzů mají rodiče možnost vidět své dítě při práci pod vedením pedagoga, vidí, v čem je úspěšné nebo naopak co mu nejde. Mají možnost srovnání s jinými dětmi. Rodiče jsou informováni o tom, na čem se aktuálně pracuje a která schopnost je tím rozvíjena. Pro práci doma jsou jim dávána jednoduchá cvičení.

 Dítě se učí stále

Při každé hře, při čtení pohádek, povídání si, při každé společné činnosti se vždy dítě něčemu novému přiučí. Procvičováním určité schopnosti rozvíjíte vždy i schopnosti jiné, protože se navzájem prolínají a doplňují. Někdy s pomocí speciálních cvičení pro děti předškolního věku můžete mnohé dohonit, aniž by musely mít odložený nástup do školy o jeden rok.

V případě, že je OŠD realizován, je nutno se v průběhu tohoto roku dítěti věnovat více a pomáhat mu drobné nedostatky dohnat a případné problémy minimalizovat. V případě, že v průběhu tohoto roku dítěti nepomůžete, nastane za rok obdobná situace a dítě nebude do školy připraveno o nic více. Snažte se, prosím, z tohoto roku vytěžit co nejvíce.

Nezapomínejte, že dítě musí vědět, že ho máte rádi a že se zajímáte o jeho drobné starosti. To vše proto, aby vědělo, že je mezi vámi pevná citová vazba, že má v rodině i v mateřské škole zázemí, pocit jistoty, přátelství a bezpečí.