Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Mateřská škola, Na spojce 274, Teplice

 

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel: Statutární město Teplice

Příspěvková organizace je zřizována jako mateřská škola.
Hlavním předmětem činnosti příspěvkové organizace je zajištění všestranné péče o děti předškolního věku způsobem, který upravují příslušné obecně závazné nebo jiné právní předpisy.
Příspěvková organizace je v souladu s § 179 odst. 2 školského zákona zřízena za účelem zajištění podmínek pro předškolní vzdělávání dětí přednostně přijímaných do mateřské školy dle § 34 odst. 3 školského zákona.

3. Organizační struktura

organizační struktura zaměstnanců

 

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Mateřská škola, Na spojce 274, Teplice

Na spojce 274

41501 Teplice

 

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Mateřská škola, Na spojce 274, Teplice

Na spojce 274

41501 Teplice

 

4.3 Úřední hodiny

6.00-8.30 a 12.00-14.00 denně

4.4 Telefonní čísla

417 539 532

 

4.6 Adresa internetové stránky

www.msnaspojce.cz

 

4.7 Adresa e-podatelny

ms.naspojce@atlas.cz

 

4.8 RED IZO

600084523

 

4.9 Datová schránka

m8mydqb

 

5. Platby

hlavní účet školy: 714210237/0100 (platby faktur)

platby za školné a stravné se platí v hotovosti

 

6. IČ

46070729

 

7. DIČ

Nejsme plátci DPH

 

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Školní vzdělávací program
Školní řád
Organizační struktura
Vnitřní předpisy
Rozpočet
Formuláře

 

8.2 Rozpočet

Rozpočet školy je zveřejněn na úřední desce školy

 

9. Žádosti o informace
Informace lze žádat v ředitelně školy v úředních hodinách.

 

10. Příjem žádostí a dalších podání
Příjem žádostí a dalších podání lze provést v kanceláři školy.

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně.

Ústní podání:
telefonicky
osobně v kanceláři školy

Písemné podání:
žádosti lze doručit osobně, poštou na adresu sídla školy nebo elektronicky, s uvedením následujících údajů:

u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého bydliště nebo adresa pro doručování, telefon, případně e-mail

u právnické osoby název subjektu, identifikační číslo osoby, sídlo, adresa pro doručování, telefon, případně e-mail
předmět žádosti
způsob vyzvednutí informace (písemně, e-mailem, osobně)
datum a podpis

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky (odvolání proti rozhodnutí) lze podat ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje – prostřednictvím ředitelky školy.

12. Formuláře

K vyzvednutí v kanceláři školy:

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Evidenční list pro dítě v MŠ

Žádost o omluvení dítěte z předškolního vzdělávání

Žádost o osvobození úplaty za předškolní vzdělávání

 

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Popisy postupů jsou uvedeny na Portálu veřejné správy (řešení životních situací)

 

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb.

Zákon č. 563/2004 Sb.

Zákon č. 500/2004 Sb.

Zákon č. 250/2000 Sb.

Vyhláška č. 48/2005 Sb.

Vyhláška č. 74/2005 Sb.

Vyhláška č. 107/2005 Sb.

14.2 Vydané právní předpisy

Škola vydává právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Jedná se o vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny) a jiná opatření.

15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Informace jsou poskytovány zdarma.

 

16.Licenční smlouvy

Nejsou uzavřeny

 

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Vyrocni_zprava_rok_2018_ms_na spojce