Spolupráce MŠ se ZŠ

Spolupráce se ZŠ Plynárenská, Teplice

Jedním z hlavních úkolů mateřské školy je připravit děti na vstup do prvních ročníků základní školy a zabezpečit jim tak úspěšný přechod z mateřské školy do základní školy. Veškeré úsilí mateřské školy by mělo vést k tomu, aby dětem pomohla dobře se na tento důležitý úsek jejich života přichystat, aby nedošlo ke zklamání v důsledku malé připravenosti nebo úzkosti z nového prostředí nebo dokonce z nezralosti dítěte.

Děti by si měly odnášet příznivý postoj k učení i ke škole. Příprava dětí na školu se pak stává dlouhodobým cílem . Pro zvládnutí stanovených cílů je ale nutná dobrá spolupráce a komunikace s učitelkami prvních tříd základní školy. Je potřeba vytvořit dobré přátelské vztahy mezi zaměstnankyněmi a společně se snažit, aby děti nešly do neznámého prostředí, ale na školu se těšily.

Mateřská škola vypracovává spolu se základní školou, plán spolupráce, který je v průběhu školního roku naplňován. Spolupráce by měla prolínat během celého školního roku, měla by být plánovaná, promyšlená, dostatečně připravená a hlavně by měl o ni být zájem oboustranný. Při společných akcích se děti navzájem více poznávají, jsou v jiném prostředí, než na které jsou zvyklé, jsou různě promíchány a seznamují se s novými kamarády. Má to i tu výhodu,že se mezi sebou mohou více poznat učitelky z MŠ s učitelkami ze ZŠ a mohou si mezi sebou předávat svoje zkušenosti, poznatky a plánovat další společné aktivity.Učitelky mateřské školy tak získávají i poznatky o požadavcích na dítě v 1. třídě a mohou tak přizpůsobit svůj výchovně vzdělávací program.

Jedním z prvních kontaktů se základní školou je individuální návštěva prvňáčků – bývalých předškoláků, kteří po přechodu do 1. třídy navštíví mateřskou školu, přijdou se pochlubit s aktovkou, ukáží dětem učení a povykládají, co ve škole dělají.

První návštěva dětí 5-6 letých probíhá na podzim, kdy jsou pozdravit „bývalé“ kamarády, kteří jim ukáží, co se už za krátkou dobu ve škole naučili. Děti se seznámí s budovou školy, prohlédnou si výzdobu a některé místnosti, jako např.tělocvičnu, jídelnu, družinu.

Využívá se i možností účastí dětí mateřské školy ve společných akcích pořádaných ZŠ, jako např. sportovní dny, projektové dny, kulturní programy ZŠ, školní akademie ZŠ, vernisáže, mikulášská nadílka  apod.. Děti se postupně seznamují s atmosférou a klimatem ZŠ.

V době zápisu navštíví předškolní děti první třídu, zahrají si na prvňáčky a navodí se příjemná atmosféra pro odbourání strachu z něčeho nového, co děti čeká.A potom se už jen čeká na tolik očekávaný a důležitý  zápis dětí do 1. třídy.

Vzájemnou spoluprací se připravují budoucí prvňáčci s prostředím, klimatem, personálem základní školy, aby byl u dětí vytvořen pocit bezpečí a jistoty a usnadněn přechod z mateřské školy do školy základní.

I v zájmu základní školy je podporovat spolupráci s mateřskou školou, aby děti přicházející do 1. třídy měly dostatečné vědomosti a dovednosti a tato změna jim nepůsobila adaptační potíže.

Spolupráce se základní školou nám umožnila i  zřízení webových stránek za pomoci p.učitele Roma a dětí z 9.tříd ,které se touto formou vrátily zpět do dětských let strávených v naší mateřské škole. Rodiče a široká veřejnost tak získala možnost informací o dění v mateřské škole.

Spolupráce by měla fungovat na takové úrovni, aby prospívala jak dětem, tak všem zúčastněným na vzdělávání dítěte a proto je potřeba tuto spolupráci nadále rozšiřovat a prohlubovat.

Dne 26. 4. 2010 proběhla Akademie ZŠ Plynárenská, kde dostaly děti z naší MŠ možnost vystoupit a ukázat, co se v MŠ naučily. Video z vystoupení zde.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.
One Response
  1. buy cialis napsal:

    buy cialis