Zápis do MŠ

VÝSLEDKY SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ K 1.9.2019  

ŠK.ROK 2019 /2020

Dle novely školského zákona (Školský zákon č. 561/2004 Sb. § 183, odst. 2 – Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě, a to alespoň na dobu 15 dnů. Obsahuje datum zveřejnění… Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.) nemusí být rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání, již automaticky vydáváno, ale stačí být oznámeno zveřejněním seznamu přijatých na veřejně přístupném místě – úřední desce MŠ, ve kterém ale nemohou být uvedena jména dětí, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly, přidělenými v den zápisu. Písemné rozhodnutí o nepřijetí budeme vydávat zákonným zástupcům dne 16.5.2019 v době od 6.00 do 14.30 hodin v kanceláři MŠ, kde je možno si je vyzvednout. V případě, že si jej zákonný zástupce dítěte v daný den nevyzvedne, bude mu rozhodnutí následně odesláno doporučeně na jeho adresu.

 

Předpokládaný termín zveřejnění seznamu přijatých/nepřijatých dětí je stanoven na den: 16.5.2019

 

MÍSTA ZVEŘEJNĚNÍ SEZNAMU PŘIJATÝCH DĚTÍ:

  • úřední deska na hlavní bráně MŠ

 

 

ROZHODNUTÍ O  PŘIJETÍ  DO MATEŘSKÉ ŠKOLY k    1.9.2019

                Mateřská škola v souladu s § 34, § 165 odst.2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole, Na spojce 274, Teplice následujícím uchazečům:

Seznam  uchazečů

Uchazeč (reg.číslo):               Výsledky řízení:

100/2019                                          přijat/a

101/2019                                           přijat/a

102/2019                                          přijat/a

103/2019                                          přijat/a

104/2019                                          přijat/a

105/2019                                          přijat/a

106/2019                                          přijat/a

107/2019                                          přijat/a

109/2019                                          přijat/a

110/2019                                          přijat/a

111/2019                                           přijat/a

113/2019                                          přijat/a

115/2019                                          přijat/a

116/2019                                         přijat/a

117/2019                                         přijat/a

Datum zveřejnění: 16.5.2019

 

V Teplicích dne 16.5.2019.                              

 

Bc.Simona Mrklasová, ředitelka MŠ

 

Informace o povinném předškolním vzdělávání

určené pro zákonné zástupce dětí

Pro děti, které do 31. srpna 2019 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2019 předškolní vzdělávání povinné. Tato povinnost se vztahuje:

– na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů,

– a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů,

– na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,

– na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu.

Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Postup přijímání k předškolnímu vzdělávání:

  1. Zákonný zástupce se rozhodne, v jaké mateřské škole požádá o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Přednostně bude dítě čtyřleté a starší dítě přijato ve spádové mateřské škole. Školský obvod pro spádovou mateřskou školu určuje zřizovatel školy – obec – v obecně závazné vyhlášce obce, o vymezení školských obvodů spádové mateřské školy.
  2. Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období od 2. května do 16. května daného roku.

Přesné datum a místo stanoví ředitel konkrétní mateřské školy a spolu s kritérii pro přijímání je zveřejní způsobem v místě obvyklým (např. zveřejní na webových stránkách nebo vývěskách mateřské školy, na webových stránkách zřizovatele školy apod.).

  1. Zákonný zástupce podá žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Náležitosti žádosti jsou: jméno a příjmení žadatele (dítěte), jeho datum narození, místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování, označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola). Dále uvede zákonný zástupce: jméno a příjmení tohoto zástupce, místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce musí doložit své oprávnění dítě zastupovat. Zákonný zástupce nemusí dokládat u dětí, pro které je vzdělávání povinné, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním.

  1. O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel konkrétní školy ve správním řízení bezodkladně, nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů ve složitějších případech.
  2. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech:

- v mateřké škole zapsané v rejstřku škol a školských zařzení,

- po dobu 4 souvislých hodin denně

 -začátek povinné doby ředitel šoly stanoví mezi 7. a 9. hodinou a uvede ve školním řádu.

Jiné možé způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte:

individuální vzdělávání dítěte – oznámí zákonný zástupce písemně v době zápisu, nejpozději do konce května (pokud se bude individuálně vzdělávat po převážou část, nebo celý školní rok), uskutečňuje se následně bez docházky dítěte do mateřké školy; informace poskytne ředitel konkrétní školy. Povinností zákonného zástupce je zajistit účast dítěte u ověřní úrovně osvojování očkávaných výstupů v jednotlivých oblastech dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v mateřké škole (nejedná se o zkoušku), rodič pouze obdrží doporučení pro další postup při vzděávání.

Dítě může být vzděáváno doma rodičem, jinou osobou, nebo může navštěvovat jiné zařízení než je mateřká škola.

vzdělání v přípravné třídě základní školy (určné pouze pro děti s uděleným odkladem školní docházky) a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální– informace podá ředitel konkrétní základní školy nebo základní školy speciální; zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřké škole;

vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky; zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřké škole.

  1. Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, pro který byl dítě i povolen odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky.

Kontaktní adresa pro dotazy: ms@msmt.cz