Znovuotevření MŠ 12.4.2021-aktualizace

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali, dle dostupných informací, o znovuotevření provozu mateřské školy.  Prosime, nedávejte dětem do MŠ zbytečně mnoho věcí, batůžky apod., pokud to bude možné budou děti co nejvíce času trávit venku a věci navíc nebudou mit kde děti ukládat.

Mateřská škola se bude otevírat dne 12.4.2021, pouze pro děti s povinným předškolním vzděláváním (tj. děti narozené od 1.9.2014 až 31.8.2015 , děti s odkladem povinné školní docházky a pro rodiče dětí vybraných profesí – seznam viz níže+potvrzení zamětnavatele) s podmínkou podrobení se testu na covid. Pokud se bude jednat o dítě rodiče z vybraných profesí, které neplní povinné předškolní vzdělávání, vztahuje se na něj úhrada úplaty za předškolní vzdělávání za měsíc duben, splatná k 15.4.2021 u hospodářky MŠ)

Kategorie rodičů dětí, kteří vykonávají vybrané profese se upravuje takto: 

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,

e) příslušníci ozbrojených sil,

f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Vzhledem k počtu nahlášených dětí k docházce do MŠ, bude v provozu 1.pavilon třída „Berušek“ a třída „Motýlků“. Denní provoz bude jako obvykle od 6-16 hodin. V případě, že se dítě nebude účastnit vzdělávání v MŠ, bude se nadále vzdělávat formou distanční výuky ( viz stranky „učíme se se školkou“ ) a rodiče žádáme, aby zaslali k docházce do MŠ vyjádření popř.omluvenku.

Vstup do objektu bude umožněn pouze jednomu doprovázejícímu zákonnému zástupci dítěte, který s dítětem provede, na tomu vyhrazeném místě (uvnitř vchodu 1.pavilonu), vždy 2x v týdnu test (pondělí a čtvrtek), který pověřená osoba následně vyhodnotí. V případě, že dítě nastoupí jiný den, tak test proběhne tento daný den. Děti, které prodělaly onemocnění Covid 19, a které se tedy v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nemusí testovat musí doložit doklad nebo jiné potvrzení o prodělání nemoci. Dítě musí do mateřské školy vodit pouze zákonný zástupce (matka -otec) – zpracování a ochrana osobních údajů. Testování bude probíhat cca 20 minut (jen 15 minut probíhá délka vyhodnocení testu). Prosíme o respektování délky času testování a zajištění si dostatečného času na tuto skutečnost a včasný příchod nejpozději v 7.45, aby bylo možné zahájit vzdělávání včas v 8.00. 

Test je povinný, v případě odmítnutí, nelze dítě přijmout.

Vlastní testy, přinesené rodiči, nelze akceptovat. Potvrzení o testování u poskytovatele zdr.služeb, je možné pouze výjimečně, pokud se dítě nemohlo účastnit testování v MŠ, např po nemoci. 

Postup testování :

1.Vstup do budovy:

-Při vstupu do budovy musí mít zákonný zástupce dítěte ochranu úst – respirátor dle standardu MO MZD. Dítě nemusí mít ochranu úst.

-Ošetření rukou dětí i dospělých desinfekcí, která je k dispozici uvnitř, přímo u vchodu.

2.Testování:

– Seznámení s průběhem testování

– Zákonný zástupce provede dítěti, za dozoru pověřené osoby, testování

– Zákonný zástupce opustí prostor školy a počká na výsledek testu před budovou

– Dítě čeká na výsledek testu na svém místě

3.Vyhodnocení testu:

– Výsledek testu vyhodnocuje pověřená osoba

– Výsledek po 15 minutách zaznamená a vyplní potvrzení o negativitě či pozitivitě testu

-Negativni výsledek testu- dite se může účastnit prezenčního vzdělávání v MŠ

-V případě špatně provedeného testu se test znovu zopakuje

– V případě , že je testovaný pozitivní, okamžitě opuští budovu školy s potvrzením o pozitivitě, které odevzdá svému dětskému lékaři, ktarý následně vypíše žádanku na PCR test

-V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v daném týdnu, vztahují se následující kroky izolace a opuštění výuky na všechny děti, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu v rámci vzdělávání v některý z předchozích 2 dnů. Dítě s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace. Potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.
-Dítěti, které bylo v předcházejících 2 dnech (případně 2 dnech po provedení PCR testu) v jedné třídě nebo skupině s dítětem, který má pozitivní výsledek testu se neumožňuje osobní přítomnost ve škole nebo školském zařízení po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 dítěte s pozitivním
výsledkem preventivního antigenního testu.
-V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek danému škole, které dále informuje původně indikované kontakty. Všechny dotčené osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez dalších
potřebných kroků.
-V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, zákonný zástupce dítěte je povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku konfirmačního RT-PCR testu. Škola následně bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické
stanici seznam dětí, kteří byli ve škole v kontaktu ve stanovených dnech s jiným dítětem, nebo pedagogickým pracovníkem, který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Krajská hygienická stanice nařídí dětem ze seznamu podle věty první karanténu a dále postupuje podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény.

Děkujeme Bc.Simona Mrklasová, ředitelka školy

Comments are closed.

Kontakty

Oficiální název školy : Mateřská škola, Na spojce 274, Teplice
tel., fax: 417 539 532
ms.naspojce@atlas.cz, ID: m8mydqb
IČO: 46 07 07 29
Zřizovatel: Statutární město Teplice
Statutární orgán: Bc. Mrklasová Simona
Vedoucí stravování: Šlaisová Václava
Pověřenec GDPR : Ing. Jiří Tyšer
IČ: 68288620