Zápis do ZŠ

Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky, Teplice, Plynárenská 2953

Informace k zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022

Na základě metodického doporučení MŠMT k zápisům k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 v souvislosti vyhlášeným krizovým opatřením  vlády, dochází k těmto změnám:

bude probíhat pouze formální část zápisu, tj.  zápisy budou probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole

– změny ve formální části zápisu

V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která pro tento školní rok provázejí, bude potřebné organizaci zápisu přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti.

1. Organizace zápisu

1.1. Příjem žádostí bude probíhat od 1. 4. 2021 do 23. 4. 2021

       Termín zápisu: 6. 4. 2021 a 13. 4. 2021 od 8,00 do 16,00

1.2 Místo zápisu

1.2.1 místo určené k osobnímu podání žádosti:

       Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky, Teplice, Plynárenská 2953; Plynárenská 2953/6, 415 01 Teplice

  1.3  Způsob podání žádosti:

  Podávání žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání je upřednostňováno bez osobní přítomnosti zákonných zástupců dítěte ve škole.

  Zákonný zástupce, který je v žádosti o přijetí uveden jako zastupující oba zákonné zástupce, podá žádost o přijetí k základnímu vzdělávání následujícími způsoby:

       a)   do datové schránky školy:   c93v34t (Datovou schránku si rodiče mohou zřídit zdarma. Odeslání žádosti datovou schránkou škole je také zdarma. Více informací na https://chcidatovku.cz/)

 • e-mail s elektronickým podpisem: info@zsprosetice.cz
 • poštou na adresu školy (rozhodující je datum podání na poštu): Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky, Plynárenská 2953/6, 415 01 Teplice
 • osobním podáním v sekretariátu školy ve dnech 6. 4. a 13. 4. 2021 v době od 8, 00 do 16,00, v ostatní dny v úředních hodinách –  pondělí až pátek 8,00 – 14,00  na základě předchozí telefonické domluvy – 417 538 672, 605 271 477
 • vložením žádosti v zalepené obálce do schránky u hlavního vchodu v době od 8,00 do 14,00

Příjem žádostí bude probíhat od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021.

Stejnými způsoby lze podat i žádost o odklad povinné školní docházky (bod 1.6 Odklad povinné školní docházky).

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se  k žádosti nepřihlíží.

Formuláře (žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, zápisní list, žádost o odklad povinné školní docházky) lze stáhnout  na www.zsprosetice.cz   – Zápis do 1. roč.

V případě, že nemáte možnost si formuláře vytisknout, můžete si je vyzvednout ve vestibulu budovy školy od pondělí do pátku od 8,00 do 14,00.

1.4  Kapacita tříd 1. ročníku: 2 třídy, každá s maximálním počtem 30 žáků, tj. celkem 60 žáků

Zápis dětí k povinné školní docházce vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

1.5 Plnění povinné školní docházky:

§ 36 odst. 4 školského zákona stanoví, že zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. K zápisu pro školní rok 2021/2022 přihlásí zákonný zástupce děti, které dovrší 6. rok věku do 31. 8. 2021 a děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2020 povolen odklad povinné školní docházky o 1 rok.

1.6  Odklad povinné školní docházky

Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o 1 školní rok na základě:

 1. písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu k povinné školní docházce (podepsané oběma zákonnými zástupci)  a
 2. doporučující posouzení školského poradenského zařízení (ŠPZ)
 3. doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa

 Žádost o odklad povinné školní docházky a k ní potřebná doporučení lze podat stejným způsobem jako žádost o přijetí k povinné školní docházce.

Pokud zákonný zástupce nedoloží k žádosti o odklad příslušná doporučení, správní řízení o zápisu se v takovém případě přeruší a ředitel školy současně stanoví dobu, do které je nutné příslušná doporučení doložit. Nedoloží-li zákonný zástupce příslušná doporučení do stanovené doby, řízení se zastaví v souladu s § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu.

1.7 Předčasný nástup k plnění povinné školní docházky:

Dítě, které dosáhne 6. roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, které k žádosti přiloží zákonný zástupce.

2. Kritéria pro přijetí:

1. Dítě s místem trvalého pobytu ve  školském obvodu Základní školy s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky, Teplice, Plynárenská 2953 (podle obecně závazné vyhlášky 1/2016, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřizovaných Statutárním městem Teplice) má přednostní přijetí.

V případě, že kapacita tříd nebude naplněna, může být přijato i dítě z jiného školského obvodu.

2. Kapacita školy

3. Doklady k zápisu:

 1. Rodný list dítěte, a to buď  v digitální podobě (sken, fotografie) nebo v papírové podobě –  prostá kopie. Tato kopie je součástí spisu.
 2. Občanský průkaz zákonného zástupce – v případě osobního podání žádosti
 3. U cizích státních příslušníků cestovní pas – v případě osobního podání žádosti
 4. Oprávnění k zastupování dítěte v případě, že dítě zastupuje jiná osoba než jeho zákonný zástupce – nebo kopie podle způsobu podání žádosti
 5. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání podepsaná oběma zákonnými zástupci
 6. Zápisní list pro školní rok 2021/2022
 7. Žádost o odklad povinné školní docházky podepsaná oběma zákonnými zástupci doložená doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (doporučení lze předložit dodatečně ve stanovené lhůtě) – v případě, že zákonný zástupce žádá o odklad povinné školní docházky

V případě elektronického podání žádosti přiložte sken rodného listu dítěte a občanského průkazu zákonného zástupce.

V případě vložení do schránky přiložte kopie v papírové podobě.

4. Poučení pro zákonné zástupce:

4. 1 Po doručení žádosti jiným způsobem než osobním podáním škola zákonnému zástupci přidělí registrační číslo, které mu bude sděleno prostřednictvím datové schránky, SMS na telefonní číslo uvedené v žádosti, e-mailem uvedeným v žádosti nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (Česká pošta, s. p.).

4. 2 Při osobním podání žádosti budou tyto informace předány v místě zápisu, tj. ve škole.

4. 3 Zákonný zástupce má možnost vyjádřit se v zákonné lhůtě k rozhodnutí do vydání rozhodnutí o přijetí.

4. 4 Zákonný zástupce má možnost požádat o odklad povinné školní docházky.

5. Průběh zápisu:

Zápis k povinné školní docházce je složen pouze z formální části.

5. 1 Formální část zápisu

 V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky. Žádost je možné výše uvedenými způsoby – viz bod 4. Způsob podání žádosti.  Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, náležitosti uvedené v § 37 odst. 2:

 • jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu žadatele (dítěte), popř. jinou adresu pro doručování (v případě cizince místo pobytu dítěte)
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (právnická osoba vykonávající činnost školy)
 • jméno a příjmení zákonného zástupce či jiné právnické osoby
 • místo trvalého pobytu zákonného zástupce, popř. jinou adresu pro doručování
 • podpis zákonných zástupců žadatele (dítěte)

5. 2  Setkání s přijatými dětmi

V závislosti na příznivé epidemiologické situaci a v souladu s informacemi MŠMT pro provoz škol  uspořádáme  společné setkání pro přijaté děti a jejich rodiče  (nejedná se o motivační část zápisu) zaměřené na seznámení s prostředím školy, vzdělávacím programem, pedagogickými pracovníky apod.

V případě dotazů kontaktujte ředitelku školy na tel. 603 198 107 nebo prostřednictvím

e-mailu reditelna@zsprosetice.cz

                                                                                          Mgr. Marcela Prokůpková, ředitelka školy

Teplice 18. 3. 2021

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.