Zápis do ZŠ

Zápis dětí k povinné školní docházce

Vážení rodiče, 

v souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu se letošní zápis dětí k povinné školní docházce uskuteční bez přítomnosti dětí ve škole. 

 

Opatření MŠMT k zápisům je zveřejněno v jazyce českém, anglickém,  ruském, ukrajinském, vietnamském a arabském.

 

Podávání žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání je upřednostňováno bez osobní přítomnosti zákonných zástupců dítěte ve škole. 

Příjem žádostí bude probíhat v období od 1. 4. 2020 do 17. 4. 2020.

 

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání je možné škole doručit následujícími způsoby:

 • do datové  schránky školy – c93v34t
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem – info@zsprosetice.cz
 • poštou na adresu školy – Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky, 

  Plynárenská 2953/6, 415 01 Teplice

 • osobním podáním v sekretariátu školy po předchozí telefonické domluvě v úředních hodinách – pondělí 

   až pátek od 8,00 do12,00; tel. 417 538 672, 605 271 477

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a další formuláře jsou ke stažení na webových stránkách školy: www.zsprosetice.cz – Zápis do 1. roč.

Všechny důležité informace jsou v dokumentu Informace k zápisu pro školní rok 2020-2021.

Formuláře k zápisu, které zákonný zástupce vyplňuje (lze je stáhnout a vytisknout nebo vyzvednout ve škole):

 1. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 
 2. Zápisní list pro školní rok 2020-2021
 3. Žádost o odklad povinné školní docházky – jen v případě, pokud zákonný zástupce o odklad žádá

 

Pokud nemáte možnost si formulář žádosti a dalších dokumentů vytisknout, můžete si formuláře vyzvednout ve vestibulu budovy školy v pondělí až pátek od 8,00 do 12,00 hodin.

Doklady k zápisu (např. kopie rodného listu dítěte) jsou uvedeny v Informaci k zápisu pro školní rok 2020-2021.

 

Dokumenty, se kterými se zákonný zástupce seznámí:

 1. Informace pro zákonné zástupce – správní řízení (zde jsou informace o přidělení registračního čísla a možnosti seznámit se s podklady pro rozhodnutí před jeho vydáním)
 2. Desatero pro rodiče
 3. Souhlas se zpracováním osobních údajů (kromě českého jazyka i v dalších jazycích)

V případě, že budete mít zájem o zařazení svého dítěte do školní družiny od školního roku 2020-2021, můžete si také stáhnout, vyplnit a předat přihlášku (společně se žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání) – termín je až do 4. 9. 2020

 

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit telefonicky nebo e-mailem na ředitelku školy – 603 198 107, reditelna@zsprosetice.cz

                                                                                      Mgr. Marcela Prokůpková, ředitelka školy

 

Informace k zápisu k povinné školní docházce 

pro školní rok 2020/2021

Na základě opatření MŠMT k zápisům k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 v souvislosti s mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19, dochází k těmto změnám:

bude probíhat pouze formální část zápisu, tj.  zápisy budou probíhat bez osobní přítomnosti 

 dětí ve škole

– změny ve formální části zápisu

 1. Organizace zápisu – doba zápisu byla prodloužena

1.1. Doba zápisu:   1. 4. 2020  – 17. 4. 2020

        Příjem žádostí bude probíhat od 1. 4. 2020 do 17. 4. 2020

1.2 Místo zápisu

1.2.1 místo určené k osobnímu podání žádosti: 

       Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky, 

        Teplice, Plynárenská 2953; Plynárenská 2953/6, 415 01 Teplice

1.2.2 adresa místa zápisu v případě jiných způsobů podání žádosti:

 1. a) datová schránka: c93v34t
 2. b) e-mail s elektronickým podpisem: info@zsprosetice.cz
 3. c) poštou na adresu školy: Základní škola s rozšířeným vyučováním

         informatiky  a výpočetní techniky, Plynárenská 2953/6, 415 01 Teplice

1.3 Kapacita tříd 1. ročníku: 2 třídy, každá s maximálním počtem 30 žáků, tj. celkem 60 žáků

Zápis dětí k povinné školní docházce vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb.,

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

 ve znění pozdějších předpisů.

1.4 Plnění povinné školní docházky: 

 • 36 odst. 4 školského zákona stanoví, že zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. K zápisu pro školní rok 2020/2021 přihlásí zákonný zástupce děti, které dovrší 6. rok věku do 31. 8. 2020 a děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2019 povolen odklad povinné školní docházky o 1 rok.

1.5. Odklad povinné školní docházky

Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky 

o 1 školní rok na základě:

 1. písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu k povinné školní docházce (podepsané oběma zákonnými zástupci)  a
 2. doporučujícího posouzení školského poradenského zařízení a

doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa

 Žádost o odklad povinné školní docházky a k ní potřebná doporučení lze podat stejným způsobem jako žádost o přijetí k povinné školní docházce.

1.6 Předčasný nástup k plnění povinné školní docházky: 

Dítě, které dosáhne 6. roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, které k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

 1. Kritéria pro přijetí: 
 2. Dítě s místem trvalého pobytu ve  školském obvodu Základní školy s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky, Teplice, Plynárenská 2953 (podle obecně závazné vyhlášky 1/2016, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřizovaných Statutárním městem Teplice) má přednostní přijetí. 

V případě, že kapacita tříd nebude naplněna, může být přijato i dítě z jiného školského obvodu.

 1. Kapacita školy

 

 1. Doklady k zápisu:
 1. Rodný list dítěte nebo jeho prostá kopie 
 2. Občanský průkaz zákonného zástupce – v případě osobního podání žádosti
 3. U cizích státních příslušníků cestovní pas – v případě osobního podání žádosti
 4. Oprávnění k zastupování dítěte v případě, že dítě zastupuje jiná osoba než jeho zákonný zástupce – nebo kopie podle způsobu podání žádosti
 5. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání podepsaná oběma zákonnými zástupci
 6. Žádost o odklad povinné školní docházky podepsaná oběma zákonnými zástupci doložená doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (doporučení lze předložit dodatečně ve stanovené lhůtě) – v případě, že zákonný zástupce žádá o odklad povinné školní docházky

 

 1. Způsob podání žádosti:

  Podávání žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání je upřednostňováno bez osobní  přítomnosti zákonných zástupců dítěte ve škole. 

Zákonný zástupce, který je v žádosti o přijetí uveden jako zastupující oba zákonné zástupce, podá žádost o přijetí k základnímu vzdělávání následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy:    c93v34t
 2. e-mail s elektronickým podpisem: info@zsprosetice.cz
 3. poštou na adresu školy: Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky, Plynárenská 2953/6, 415 01 Teplice
 1. d)   osobním podáním v sekretariátu školy v úředních hodinách –

 pondělí až pátek 8,00 – 12,00  na základě předchozí telefonické domluvy – 417 538 672, 605 271 477, 603 198 107

Příjem žádostí bude probíhat od 1. 4. 2020 do 17. 4. 2020

Stejnými způsoby lze podat i žádost o odklad povinné školní docházky (bod 1.5 Odklad povinné školní docházky).

 

Formuláře (žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, zápisní list, žádost o odklad povinné školní docházky) lze stáhnout  na www.zsprosetice.cz   – Zápis do 1. roč. 

V případě, že nemáte možnost si formuláře vytisknout, můžete si je vyzvednout ve vestibulu budovy školy od pondělí do pátku od 8,00 do 12,00.

 

 1. Poučení pro zákonné zástupce:
 2. 1 Po doručení žádosti jiným způsobem než osobním podáním škola zákonnému zástupci přidělí registrační číslo, které mu bude sděleno prostřednictvím datové schránky, SMS na telefonní číslo uvedené v žádosti, e-mailem uvedeným v žádosti nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (Česká pošta, s. p.).
 3. 2 Při osobním podání žádosti budou tyto informace předány v místě zápisu, tj. ve škole.
 4. 3 Zákonný zástupce má možnost vyjádřit se v zákonné lhůtě k rozhodnutí do vydání rozhodnutí o přijetí.
 5. 4 Zákonný zástupce má možnost požádat o odklad povinné školní docházky.

 

 1. Průběh zápisu:

Zápis k povinné školní docházce je složen pouze z formální části.

6 . 1  Formální část zápisu

 V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky. Žádost je možné výše uvedenými způsoby – viz bod 4. Způsob podání žádosti.  Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, náležitosti uvedené v § 37 odst. 2:

 • jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu žadatele (dítěte), popř. jinou adresu pro doručování (v případě cizince místo pobytu dítěte)
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (právnická osoba vykonávající činnost školy)
 • jméno a příjmení zákonného zástupce či jiné právnické osoby
 • místo trvalého pobytu zákonného zástupce, popř. jinou adresu pro doručování
 • podpis zákonných zástupců žadatele (dítěte)
 1. 2  Setkání s přijatými dětmi

Po zrušení mimořádných opatření proběhne setkání s přijatými dětmi (nejedná se o motivační část zápisu) zaměřené na seznámení s prostředím školy.

 

                                                                                          Mgr. Marcela Prokůpková, ředitelka školy

Teplice 24. 3. 2020