Zápis do ZŠ

Zápis dětí k povinné školní docházce

Vážení rodiče, 

v souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu se letošní zápis dětí k povinné školní docházce uskuteční bez přítomnosti dětí ve škole. 

 

Opatření MŠMT k zápisům je zveřejněno v jazyce českém, anglickém,  ruském, ukrajinském, vietnamském a arabském.

 

Podávání žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání je upřednostňováno bez osobní přítomnosti zákonných zástupců dítěte ve škole. 

Příjem žádostí bude probíhat v období od 1. 4. 2020 do 17. 4. 2020.

 

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání je možné škole doručit následujícími způsoby:

 • do datové  schránky školy – c93v34t
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem – info@zsprosetice.cz
 • poštou na adresu školy – Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky, 

  Plynárenská 2953/6, 415 01 Teplice

 • osobním podáním v sekretariátu školy po předchozí telefonické domluvě v úředních hodinách – pondělí 

   až pátek od 8,00 do12,00; tel. 417 538 672, 605 271 477

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a další formuláře jsou ke stažení na webových stránkách školy: www.zsprosetice.cz – Zápis do 1. roč.

Všechny důležité informace jsou v dokumentu Informace k zápisu pro školní rok 2020-2021.

Formuláře k zápisu, které zákonný zástupce vyplňuje (lze je stáhnout a vytisknout nebo vyzvednout ve škole):

 1. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 
 2. Zápisní list pro školní rok 2020-2021
 3. Žádost o odklad povinné školní docházky – jen v případě, pokud zákonný zástupce o odklad žádá

 

Pokud nemáte možnost si formulář žádosti a dalších dokumentů vytisknout, můžete si formuláře vyzvednout ve vestibulu budovy školy v pondělí až pátek od 8,00 do 12,00 hodin.

Doklady k zápisu (např. kopie rodného listu dítěte) jsou uvedeny v Informaci k zápisu pro školní rok 2020-2021.

 

Dokumenty, se kterými se zákonný zástupce seznámí:

 1. Informace pro zákonné zástupce – správní řízení (zde jsou informace o přidělení registračního čísla a možnosti seznámit se s podklady pro rozhodnutí před jeho vydáním)
 2. Desatero pro rodiče
 3. Souhlas se zpracováním osobních údajů (kromě českého jazyka i v dalších jazycích)

V případě, že budete mít zájem o zařazení svého dítěte do školní družiny od školního roku 2020-2021, můžete si také stáhnout, vyplnit a předat přihlášku (společně se žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání) – termín je až do 4. 9. 2020

 

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit telefonicky nebo e-mailem na ředitelku školy – 603 198 107, reditelna@zsprosetice.cz

                                                                                      Mgr. Marcela Prokůpková, ředitelka školy

 

Informace k zápisu k povinné školní docházce 

pro školní rok 2020/2021

Na základě opatření MŠMT k zápisům k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 v souvislosti s mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19, dochází k těmto změnám:

bude probíhat pouze formální část zápisu, tj.  zápisy budou probíhat bez osobní přítomnosti 

 dětí ve škole

– změny ve formální části zápisu

 1. Organizace zápisu – doba zápisu byla prodloužena

1.1. Doba zápisu:   1. 4. 2020  – 17. 4. 2020

        Příjem žádostí bude probíhat od 1. 4. 2020 do 17. 4. 2020

1.2 Místo zápisu

1.2.1 místo určené k osobnímu podání žádosti: 

       Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky, 

        Teplice, Plynárenská 2953; Plynárenská 2953/6, 415 01 Teplice

1.2.2 adresa místa zápisu v případě jiných způsobů podání žádosti:

 1. a) datová schránka: c93v34t
 2. b) e-mail s elektronickým podpisem: info@zsprosetice.cz
 3. c) poštou na adresu školy: Základní škola s rozšířeným vyučováním

         informatiky  a výpočetní techniky, Plynárenská 2953/6, 415 01 Teplice

1.3 Kapacita tříd 1. ročníku: 2 třídy, každá s maximálním počtem 30 žáků, tj. celkem 60 žáků

Zápis dětí k povinné školní docházce vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb.,

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

 ve znění pozdějších předpisů.

1.4 Plnění povinné školní docházky: 

 • 36 odst. 4 školského zákona stanoví, že zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. K zápisu pro školní rok 2020/2021 přihlásí zákonný zástupce děti, které dovrší 6. rok věku do 31. 8. 2020 a děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2019 povolen odklad povinné školní docházky o 1 rok.

1.5. Odklad povinné školní docházky

Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky 

o 1 školní rok na základě:

 1. písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu k povinné školní docházce (podepsané oběma zákonnými zástupci)  a
 2. doporučujícího posouzení školského poradenského zařízení a

doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa

 Žádost o odklad povinné školní docházky a k ní potřebná doporučení lze podat stejným způsobem jako žádost o přijetí k povinné školní docházce.

1.6 Předčasný nástup k plnění povinné školní docházky: 

Dítě, které dosáhne 6. roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, které k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

 1. Kritéria pro přijetí: 
 2. Dítě s místem trvalého pobytu ve  školském obvodu Základní školy s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky, Teplice, Plynárenská 2953 (podle obecně závazné vyhlášky 1/2016, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřizovaných Statutárním městem Teplice) má přednostní přijetí. 

V případě, že kapacita tříd nebude naplněna, může být přijato i dítě z jiného školského obvodu.

 1. Kapacita školy

 

 1. Doklady k zápisu:
 1. Rodný list dítěte nebo jeho prostá kopie 
 2. Občanský průkaz zákonného zástupce – v případě osobního podání žádosti
 3. U cizích státních příslušníků cestovní pas – v případě osobního podání žádosti
 4. Oprávnění k zastupování dítěte v případě, že dítě zastupuje jiná osoba než jeho zákonný zástupce – nebo kopie podle způsobu podání žádosti
 5. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání podepsaná oběma zákonnými zástupci
 6. Žádost o odklad povinné školní docházky podepsaná oběma zákonnými zástupci doložená doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (doporučení lze předložit dodatečně ve stanovené lhůtě) – v případě, že zákonný zástupce žádá o odklad povinné školní docházky

 

 1. Způsob podání žádosti:

  Podávání žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání je upřednostňováno bez osobní  přítomnosti zákonných zástupců dítěte ve škole. 

Zákonný zástupce, který je v žádosti o přijetí uveden jako zastupující oba zákonné zástupce, podá žádost o přijetí k základnímu vzdělávání následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy:    c93v34t
 2. e-mail s elektronickým podpisem: info@zsprosetice.cz
 3. poštou na adresu školy: Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky, Plynárenská 2953/6, 415 01 Teplice
 1. d)   osobním podáním v sekretariátu školy v úředních hodinách –

 pondělí až pátek 8,00 – 12,00  na základě předchozí telefonické domluvy – 417 538 672, 605 271 477, 603 198 107

Příjem žádostí bude probíhat od 1. 4. 2020 do 17. 4. 2020

Stejnými způsoby lze podat i žádost o odklad povinné školní docházky (bod 1.5 Odklad povinné školní docházky).

 

Formuláře (žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, zápisní list, žádost o odklad povinné školní docházky) lze stáhnout  na www.zsprosetice.cz   – Zápis do 1. roč. 

V případě, že nemáte možnost si formuláře vytisknout, můžete si je vyzvednout ve vestibulu budovy školy od pondělí do pátku od 8,00 do 12,00.

 

 1. Poučení pro zákonné zástupce:
 2. 1 Po doručení žádosti jiným způsobem než osobním podáním škola zákonnému zástupci přidělí registrační číslo, které mu bude sděleno prostřednictvím datové schránky, SMS na telefonní číslo uvedené v žádosti, e-mailem uvedeným v žádosti nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (Česká pošta, s. p.).
 3. 2 Při osobním podání žádosti budou tyto informace předány v místě zápisu, tj. ve škole.
 4. 3 Zákonný zástupce má možnost vyjádřit se v zákonné lhůtě k rozhodnutí do vydání rozhodnutí o přijetí.
 5. 4 Zákonný zástupce má možnost požádat o odklad povinné školní docházky.

 

 1. Průběh zápisu:

Zápis k povinné školní docházce je složen pouze z formální části.

6 . 1  Formální část zápisu

 V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky. Žádost je možné výše uvedenými způsoby – viz bod 4. Způsob podání žádosti.  Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, náležitosti uvedené v § 37 odst. 2:

 • jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu žadatele (dítěte), popř. jinou adresu pro doručování (v případě cizince místo pobytu dítěte)
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (právnická osoba vykonávající činnost školy)
 • jméno a příjmení zákonného zástupce či jiné právnické osoby
 • místo trvalého pobytu zákonného zástupce, popř. jinou adresu pro doručování
 • podpis zákonných zástupců žadatele (dítěte)
 1. 2  Setkání s přijatými dětmi

Po zrušení mimořádných opatření proběhne setkání s přijatými dětmi (nejedná se o motivační část zápisu) zaměřené na seznámení s prostředím školy.

 

                                                                                          Mgr. Marcela Prokůpková, ředitelka školy

Teplice 24. 3. 2020

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.