Zápis do ZŠ

Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky, Teplice, Plynárenská 2953

Informace k zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022

Na základě metodického doporučení MŠMT k zápisům k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 v souvislosti vyhlášeným krizovým opatřením  vlády, dochází k těmto změnám:

bude probíhat pouze formální část zápisu, tj.  zápisy budou probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole

– změny ve formální části zápisu

V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která pro tento školní rok provázejí, bude potřebné organizaci zápisu přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti.

1. Organizace zápisu

1.1. Příjem žádostí bude probíhat od 1. 4. 2021 do 23. 4. 2021

       Termín zápisu: 6. 4. 2021 a 13. 4. 2021 od 8,00 do 16,00

1.2 Místo zápisu

1.2.1 místo určené k osobnímu podání žádosti:

       Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky, Teplice, Plynárenská 2953; Plynárenská 2953/6, 415 01 Teplice

  1.3  Způsob podání žádosti:

  Podávání žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání je upřednostňováno bez osobní přítomnosti zákonných zástupců dítěte ve škole.

  Zákonný zástupce, který je v žádosti o přijetí uveden jako zastupující oba zákonné zástupce, podá žádost o přijetí k základnímu vzdělávání následujícími způsoby:

       a)   do datové schránky školy:   c93v34t (Datovou schránku si rodiče mohou zřídit zdarma. Odeslání žádosti datovou schránkou škole je také zdarma. Více informací na https://chcidatovku.cz/)

 • e-mail s elektronickým podpisem: info@zsprosetice.cz
 • poštou na adresu školy (rozhodující je datum podání na poštu): Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky, Plynárenská 2953/6, 415 01 Teplice
 • osobním podáním v sekretariátu školy ve dnech 6. 4. a 13. 4. 2021 v době od 8, 00 do 16,00, v ostatní dny v úředních hodinách –  pondělí až pátek 8,00 – 14,00  na základě předchozí telefonické domluvy – 417 538 672, 605 271 477
 • vložením žádosti v zalepené obálce do schránky u hlavního vchodu v době od 8,00 do 14,00

Příjem žádostí bude probíhat od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021.

Stejnými způsoby lze podat i žádost o odklad povinné školní docházky (bod 1.6 Odklad povinné školní docházky).

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se  k žádosti nepřihlíží.

Formuláře (žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, zápisní list, žádost o odklad povinné školní docházky) lze stáhnout  na www.zsprosetice.cz   – Zápis do 1. roč.

V případě, že nemáte možnost si formuláře vytisknout, můžete si je vyzvednout ve vestibulu budovy školy od pondělí do pátku od 8,00 do 14,00.

1.4  Kapacita tříd 1. ročníku: 2 třídy, každá s maximálním počtem 30 žáků, tj. celkem 60 žáků

Zápis dětí k povinné školní docházce vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

1.5 Plnění povinné školní docházky:

§ 36 odst. 4 školského zákona stanoví, že zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. K zápisu pro školní rok 2021/2022 přihlásí zákonný zástupce děti, které dovrší 6. rok věku do 31. 8. 2021 a děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2020 povolen odklad povinné školní docházky o 1 rok.

1.6  Odklad povinné školní docházky

Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o 1 školní rok na základě:

 1. písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu k povinné školní docházce (podepsané oběma zákonnými zástupci)  a
 2. doporučující posouzení školského poradenského zařízení (ŠPZ)
 3. doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa

 Žádost o odklad povinné školní docházky a k ní potřebná doporučení lze podat stejným způsobem jako žádost o přijetí k povinné školní docházce.

Pokud zákonný zástupce nedoloží k žádosti o odklad příslušná doporučení, správní řízení o zápisu se v takovém případě přeruší a ředitel školy současně stanoví dobu, do které je nutné příslušná doporučení doložit. Nedoloží-li zákonný zástupce příslušná doporučení do stanovené doby, řízení se zastaví v souladu s § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu.

1.7 Předčasný nástup k plnění povinné školní docházky:

Dítě, které dosáhne 6. roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, které k žádosti přiloží zákonný zástupce.

2. Kritéria pro přijetí:

1. Dítě s místem trvalého pobytu ve  školském obvodu Základní školy s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky, Teplice, Plynárenská 2953 (podle obecně závazné vyhlášky 1/2016, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřizovaných Statutárním městem Teplice) má přednostní přijetí.

V případě, že kapacita tříd nebude naplněna, může být přijato i dítě z jiného školského obvodu.

2. Kapacita školy

3. Doklady k zápisu:

 1. Rodný list dítěte, a to buď  v digitální podobě (sken, fotografie) nebo v papírové podobě –  prostá kopie. Tato kopie je součástí spisu.
 2. Občanský průkaz zákonného zástupce – v případě osobního podání žádosti
 3. U cizích státních příslušníků cestovní pas – v případě osobního podání žádosti
 4. Oprávnění k zastupování dítěte v případě, že dítě zastupuje jiná osoba než jeho zákonný zástupce – nebo kopie podle způsobu podání žádosti
 5. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání podepsaná oběma zákonnými zástupci
 6. Zápisní list pro školní rok 2021/2022
 7. Žádost o odklad povinné školní docházky podepsaná oběma zákonnými zástupci doložená doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (doporučení lze předložit dodatečně ve stanovené lhůtě) – v případě, že zákonný zástupce žádá o odklad povinné školní docházky

V případě elektronického podání žádosti přiložte sken rodného listu dítěte a občanského průkazu zákonného zástupce.

V případě vložení do schránky přiložte kopie v papírové podobě.

4. Poučení pro zákonné zástupce:

4. 1 Po doručení žádosti jiným způsobem než osobním podáním škola zákonnému zástupci přidělí registrační číslo, které mu bude sděleno prostřednictvím datové schránky, SMS na telefonní číslo uvedené v žádosti, e-mailem uvedeným v žádosti nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (Česká pošta, s. p.).

4. 2 Při osobním podání žádosti budou tyto informace předány v místě zápisu, tj. ve škole.

4. 3 Zákonný zástupce má možnost vyjádřit se v zákonné lhůtě k rozhodnutí do vydání rozhodnutí o přijetí.

4. 4 Zákonný zástupce má možnost požádat o odklad povinné školní docházky.

5. Průběh zápisu:

Zápis k povinné školní docházce je složen pouze z formální části.

5. 1 Formální část zápisu

 V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky. Žádost je možné výše uvedenými způsoby – viz bod 4. Způsob podání žádosti.  Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, náležitosti uvedené v § 37 odst. 2:

 • jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu žadatele (dítěte), popř. jinou adresu pro doručování (v případě cizince místo pobytu dítěte)
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (právnická osoba vykonávající činnost školy)
 • jméno a příjmení zákonného zástupce či jiné právnické osoby
 • místo trvalého pobytu zákonného zástupce, popř. jinou adresu pro doručování
 • podpis zákonných zástupců žadatele (dítěte)

5. 2  Setkání s přijatými dětmi

V závislosti na příznivé epidemiologické situaci a v souladu s informacemi MŠMT pro provoz škol  uspořádáme  společné setkání pro přijaté děti a jejich rodiče  (nejedná se o motivační část zápisu) zaměřené na seznámení s prostředím školy, vzdělávacím programem, pedagogickými pracovníky apod.

V případě dotazů kontaktujte ředitelku školy na tel. 603 198 107 nebo prostřednictvím

e-mailu reditelna@zsprosetice.cz

                                                                                          Mgr. Marcela Prokůpková, ředitelka školy

Teplice 18. 3. 2021

Kontakty

Oficiální název školy : Mateřská škola, Na spojce 274, Teplice
tel., fax: 417 539 532
ms.naspojce@atlas.cz, ID: m8mydqb
IČO: 46 07 07 29
Zřizovatel: Statutární město Teplice
Statutární orgán: Bc. Mrklasová Simona
Vedoucí stravování: Šlaisová Václava
Pověřenec GDPR : Ing. Jiří Tyšer
IČ: 68288620