povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Mateřská škola, Na spojce 274, Teplice

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel: Statutární město Teplice

Mateřská škola sdružuje: 1. Mateřskou školu

2. Školní jídelnu při MŠ

Příspěvková organizace je zřizována jako mateřská škola.
Hlavním předmětem činnosti příspěvkové organizace je zajištění všestranné péče o děti předškolního věku způsobem, který upravují příslušné obecně závazné nebo jiné právní předpisy.
Příspěvková organizace je v souladu s § 179 odst. 2 školského zákona zřízena za účelem zajištění podmínek pro předškolní vzdělávání dětí přednostně přijímaných do mateřské školy dle § 34 odst. 3 školského zákona.

3. Organizační struktura

organizační struktura zaměstnanců

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Mateřská škola, Na spojce 274, Teplice

Na spojce 274

41501 Teplice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Mateřská škola, Na spojce 274, Teplice – ředitelna MŠ

Na spojce 274

41501 Teplice

4.3 Úřední hodiny

pracovní dny :     6.00-8.30 a 12.00-14.00 (nejlépe po předchozí tel.domluvě)

4.4 Telefonní číslo

417 539 532

4.6 Adresa internetové stránky

www.msnaspojce.cz

4.7 Adresa e-podatelny

e-mail: ms.naspojce@atlas.cz

4.8 RED IZO

600084523

4.9 Datová schránka

m8mydqb

5. Platby

hlavní účet školy: 714210237/0100 (platby faktur)

platby za školné a stravné se platí v hotovostiJe možné využívat úhrady, jak úplaty, tak stravného, na účet mateřské školy vždy v daném termínu od 10.-14.dne daného měsíce – .č.ú.714 210 237/0100..

6. IČ

46070729

7. DIČ

Nejsme plátci DPH

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Školní vzdělávací program
Školní řád
Organizační struktura
Vnitřní předpisy
Rozpočet
Formuláře

8.2 Rozpočet

Rozpočet školy je zveřejněn na úřední desce školy

9. Žádosti o informace
Informace lze žádat v ředitelně školy v úředních hodinách.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Jména a příjmení pracovníků školy určených k poskytování informací a pověřeného přijímáním žádostí či stížností, návrhů, podnětů či jiných dožádání a vydávajícího rozhodnutí:

ředitelka školy Bc.Simona Mrklasová, tel. 417 539 532, fax 417 539 532, e-mail: ms.naspojce@atlas.cz
Příjem žádostí a dalších podání lze provést v kanceláři školy.

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně.

Ústní podání:
telefonicky
osobně v kanceláři školy

Písemné podání:
žádosti lze doručit osobně, poštou na adresu sídla školy nebo elektronicky, s uvedením následujících údajů:

u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého bydliště nebo adresa pro doručování, telefon, případně e-mail

u právnické osoby název subjektu, identifikační číslo osoby, sídlo, adresa pro doručování, telefon, případně e-mail
předmět žádosti
způsob vyzvednutí informace (písemně, e-mailem, osobně)
datum a podpis

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky (odvolání proti rozhodnutí) lze podat ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje – prostřednictvím ředitelky školy.

12. Formuláře

K vyzvednutí v kanceláři školy:

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávánío

Evidenční list pro dítě v MŠ

Žádost o omluvení dítěte z předškolního vzdělávání

Žádost o osvobození úplaty za předškolní vzdělávání

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Popisy postupů jsou uvedeny na Portálu veřejné správy (řešení životních situací)

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

–          Zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona.

–          Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

–          Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolní vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

–          Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

–          Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické, přímé pedagogicko-psychologické činnosti

–          pedagogických pracovníků.

–          Vyhláška MŠ č. 61/1985 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, ve znění zákona č. 111/1998 Sb. a vyhlášky č. 234/2003 Sb.

–          Vyhláška MZd č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti.

–          Vyhláška MZd č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

–          Vyhláška MSMT č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku.

–          Vyhláška MŠMT č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti.

–          Vyhláška MŠMT č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů.

–          Vyhláška MŠMT č. 492/2005 Sb., o krajských normativech.

–          Vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

–          Vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.

–          Vyhláška MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

–          Vládní vyhláška č. 150/1958 Ú.I., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících

–          Zákon 500/2005 Sb., o správním řízení (správní řád)

–          Zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

–          Zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

–          Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

–          Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád

 

14.2 Vydané právní předpisy

Škola vydává právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Jedná se o vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny) a jiná opatření.

15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Informace jsou poskytovány zdarma.

16.Licenční smlouvy

Nejsou uzavřeny

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Vyrocni_zprava_rok_2018_ms_na spojce

Výroční zpráva ms na spojce 2019