Logopedická prevence

Cílem logopedické prevence v mateřské škole je rozvoj komunikace ve všech jejích podobách s přihlédnutím ke konkrétním potřebám dětí. Dětem chceme poskytovat rozvoj komunikačních dovedností zahrnující péči jak skupinovou, tak individuální s využitím různých metodik.  

Mateřská škola je celkově vhodným prostředím pro rozvoj řeči. Dítě se učí komunikovat s cizími lidmi, vrstevníky a navazuje tak nové kontakty, učí se řešit nové situace.

 • Věnujeme pozornost procvičování správné výslovnosti dětí a rozvíjení jejich vyjadřovacích schopností zařazováním dramatické a literární výchovy do činností dětí a hlavně logopedickou prevencí, která v MŠ probíhá na 2 stupňové úrovni a mohou se na podílet jak logopedičtí asistenti, tak i ostatní učitelky mateřské školy :
 • 1.úroveňskupinová intervence – kolektivní intervence v rámci třídy, která dětem hravou a zábavnou formou umožňuje překonávat jejich řečové obtíže, rozvíjet jejich schopnosti a celou jejich osobnost. Je vykonávána denně a prolíná celým výchovně-vzdělávacím procesem. K obohacení a zpestření logopedické intervence využíváme mnoho speciálních učebních pomůcek. Tyto kolektivní činnosti rozvíjí formou didaktických her a cvičenízrakovou a sluchovou percepci, paměť a diferenciaci, prostorovou a časoprostorovou orientaci, rytmické cítění, hygienu mluvidel, sociální dovednosti, slovní zásobu.

Logopedická prevence však nenahrazuje péči klinického logopeda, který s dítětem individuálně vyvozuje hlásky.

 • 2.úroveňindividuální přístup – logopedická péče realizována na základě depistáže a konzultace speciálního pedagoga z SPC Teplice, logopedického asistenta MŠ a zákonnými zástupci dětí v MŠ k realizaci  logopedické intervence v rámci komunikační a jazykové výchovy v předškolním zařízení s přihlédnutím k věkovým zvláštnostem a konkrétním potřebám dítěte. Upřednostňovány budou děti z předškolních tříd, které nechodí na logopedickou nápravu do jiného zařízení. Logopedickou intervenci vede v MŠ vyškolená logopedická asistentka.
 • Koncepce logopedické prevence/intervence:
 • Motivace říkadlem, maňáskem, obrázkem, hádankou či písničkou;
 • Smyslové cvičení – zaměřeno na sluchové hry, kdy procvičujeme naslouchání, rozlišení figury a pozadí, sluchovou diferenciaci, sluchovou analýzu a syntézu, sluchovou paměť a vnímání rytmu;
 • Dechové cvičení – nácvik správného dýchání, usměrňování výdechového proudu a ovládání dechového svalstva;
 • Oromotorické cviky – zaměřeny dle potřeby na posilování hrotu a kořene jazyka, zapojování rtů, tváří a hybnost spodní čelisti;
 • Průpravné cviky k artikulaci – jednotlivá artikulační cvičení za podpory obrázků, nápodoby a logopedického zrcadla zaměřena na danou hlásku či skupinu hlásek;
 • Grafomotorická cvičení;
 • Rytmické hry – s doprovodem básní, říkanek, písní, doprovodných nástrojů (dřívka, bubínky, činely, rumba koule apod.), vytleskávání či Boomwhackers (perkusní nástroj);
 • Pracovní listy – jako doplněk (př. Na zrakovou diferenciaci, zrakové rozlišování figur a pozadí, procvičování prostorové orientace ad.);
 • Pohybové chvilky – zařazovány v průběhu lekce.

https://m.maminka.cz/clanek/od-kdy-potrebuje-dite-logopeda-kdy-k-logopedovi-logopedie-vady-reci-predskolak-skolak-podcast