Cílem logopedické prevence v mateřské škole je rozvoj komunikace ve všech jejích podobách s přihlédnutím ke konkrétním potřebám dětí. Dětem chceme poskytovat rozvoj komunikačních dovedností zahrnující péči jak skupinovou, tak individuální s využitím různých metodik.  

Mateřská škola je celkově vhodným prostředím pro rozvoj řeči. Dítě se učí komunikovat s cizími lidmi, vrstevníky a navazuje tak nové kontakty, učí se řešit nové situace.

  • Věnujeme pozornost procvičování správné výslovnosti dětí a rozvíjení jejich vyjadřovacích schopností zařazováním dramatické a literární výchovy do činností dětí a hlavně logopedickou prevencí, která v MŠ probíhá na 2 stupňové úrovni a mohou se na podílet jak logopedičtí asistenti, tak i ostatní učitelky mateřské školy :
  • 1.úroveňskupinová intervence – kolektivní intervence v rámci třídy, která dětem hravou a zábavnou formou umožňuje překonávat jejich řečové obtíže, rozvíjet jejich schopnosti a celou jejich osobnost. Je vykonávána denně a prolíná celým výchovně-vzdělávacím procesem. K obohacení a zpestření logopedické intervence využíváme mnoho speciálních učebních pomůcek. Tyto kolektivní činnosti rozvíjí formou didaktických her a cvičenízrakovou a sluchovou percepci, paměť a diferenciaci, prostorovou a časoprostorovou orientaci, rytmické cítění, hygienu mluvidel, sociální dovednosti, slovní zásobu.

Logopedická prevence však nenahrazuje péči klinického logopeda, který s dítětem individuálně vyvozuje hlásky.

  • 2.úroveňindividuální přístup – logopedická péče realizována na základě depistáže a konzultace speciálního pedagoga z SPC Teplice, logopedického asistenta MŠ a zákonnými zástupci dětí v MŠ k realizaci  logopedické intervence v rámci komunikační a jazykové výchovy v předškolním zařízení s přihlédnutím k věkovým zvláštnostem a konkrétním potřebám dítěte. Upřednostňovány budou děti z předškolních tříd, které nechodí na logopedickou nápravu do jiného zařízení.

https://m.maminka.cz/clanek/od-kdy-potrebuje-dite-logopeda-kdy-k-logopedovi-logopedie-vady-reci-predskolak-skolak-podcast