Logopedická prevence

Cílem logopedické prevence v mateřské škole je rozvoj komunikace ve všech jejích podobách s přihlédnutím ke konkrétním potřebám dětí. Dětem chceme poskytovat rozvoj komunikačních dovedností zahrnující péči jak skupinovou, tak individuální s využitím různých metodik.  

Mateřská škola je celkově vhodným prostředím pro rozvoj řeči. Dítě se učí komunikovat s cizími lidmi, vrstevníky a navazuje tak nové kontakty, učí se řešit nové situace.

  • Věnujeme pozornost procvičování správné výslovnosti dětí a rozvíjení jejich vyjadřovacích schopností zařazováním dramatické a literární výchovy do činností dětí a hlavně logopedickou prevencí, která v MŠ probíhá na 2 stupňové úrovni a mohou se na podílet jak logopedičtí asistenti, tak i ostatní učitelky mateřské školy :
  • 1.úroveňskupinová intervence – kolektivní intervence v rámci třídy, která dětem hravou a zábavnou formou umožňuje překonávat jejich řečové obtíže, rozvíjet jejich schopnosti a celou jejich osobnost. Je vykonávána denně a prolíná celým výchovně-vzdělávacím procesem. K obohacení a zpestření logopedické intervence využíváme mnoho speciálních učebních pomůcek. Tyto kolektivní činnosti rozvíjí formou didaktických her a cvičenízrakovou a sluchovou percepci, paměť a diferenciaci, prostorovou a časoprostorovou orientaci, rytmické cítění, hygienu mluvidel, sociální dovednosti, slovní zásobu.

Logopedická prevence však nenahrazuje péči klinického logopeda, který s dítětem individuálně vyvozuje hlásky.

  • 2.úroveňindividuální přístup – logopedická péče realizována na základě depistáže a konzultace speciálního pedagoga z SPC Teplice, logopedického asistenta MŠ a zákonnými zástupci dětí v MŠ k realizaci  logopedické intervence v rámci komunikační a jazykové výchovy v předškolním zařízení s přihlédnutím k věkovým zvláštnostem a konkrétním potřebám dítěte. Upřednostňovány budou děti z předškolních tříd, které nechodí na logopedickou nápravu do jiného zařízení.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.