Spolupráce MŠ se ZŠ

Spolupráce se ZŠ Plynárenská, Teplice

Jedním z hlavních úkolů mateřské školy je připravit děti na vstup do prvních ročníků základní školy a zabezpečit jim tak úspěšný přechod z mateřské školy do základní školy. Veškeré úsilí mateřské školy by mělo vést k tomu, aby dětem pomohla dobře se na tento důležitý úsek jejich života přichystat, aby nedošlo ke zklamání v důsledku malé připravenosti nebo úzkosti z nového prostředí nebo dokonce z nezralosti dítěte.

Děti by si měly odnášet příznivý postoj k učení i ke škole. Příprava dětí na školu se pak stává dlouhodobým cílem . Pro zvládnutí stanovených cílů je ale nutná dobrá spolupráce a komunikace s učitelkami prvních tříd základní školy. Je potřeba vytvořit dobré přátelské vztahy mezi zaměstnankyněmi a společně se snažit, aby děti nešly do neznámého prostředí, ale na školu se těšily.

Mateřská škola vypracovává spolu se základní školou, plán spolupráce, který je v průběhu školního roku naplňován. Spolupráce by měla prolínat během celého školního roku, měla by být plánovaná, promyšlená, dostatečně připravená a hlavně by měl o ni být zájem oboustranný. Při společných akcích se děti navzájem více poznávají, jsou v jiném prostředí, než na které jsou zvyklé, jsou různě promíchány a seznamují se s novými kamarády. Má to i tu výhodu,že se mezi sebou mohou více poznat učitelky z MŠ s učitelkami ze ZŠ a mohou si mezi sebou předávat svoje zkušenosti, poznatky a plánovat další společné aktivity.Učitelky mateřské školy tak získávají i poznatky o požadavcích na dítě v 1. třídě a mohou tak přizpůsobit svůj výchovně vzdělávací program.

Jedním z prvních kontaktů se základní školou je individuální návštěva prvňáčků – bývalých předškoláků, kteří po přechodu do 1. třídy navštíví mateřskou školu, přijdou se pochlubit s aktovkou, ukáží dětem učení a povykládají, co ve škole dělají.

První návštěva dětí 5-6 letých probíhá na podzim, kdy jsou pozdravit „bývalé“ kamarády, kteří jim ukáží, co se už za krátkou dobu ve škole naučili. Děti se seznámí s budovou školy, prohlédnou si výzdobu a některé místnosti, jako např.tělocvičnu, jídelnu, družinu.

Využívá se i možností účastí dětí mateřské školy ve společných akcích pořádaných ZŠ, jako např. sportovní dny, projektové dny, kulturní programy ZŠ, školní akademie ZŠ, vernisáže, mikulášská nadílka  apod.. Děti se postupně seznamují s atmosférou a klimatem ZŠ.

V době zápisu navštíví předškolní děti první třídu, zahrají si na prvňáčky a navodí se příjemná atmosféra pro odbourání strachu z něčeho nového, co děti čeká.A potom se už jen čeká na tolik očekávaný a důležitý  zápis dětí do 1. třídy.

Vzájemnou spoluprací se připravují budoucí prvňáčci s prostředím, klimatem, personálem základní školy, aby byl u dětí vytvořen pocit bezpečí a jistoty a usnadněn přechod z mateřské školy do školy základní.

I v zájmu základní školy je podporovat spolupráci s mateřskou školou, aby děti přicházející do 1. třídy měly dostatečné vědomosti a dovednosti a tato změna jim nepůsobila adaptační potíže.

Spolupráce se základní školou nám umožnila i  zřízení webových stránek za pomoci p.učitele Roma a dětí z 9.tříd ,které se touto formou vrátily zpět do dětských let strávených v naší mateřské škole. Rodiče a široká veřejnost tak získala možnost informací o dění v mateřské škole.

Spolupráce by měla fungovat na takové úrovni, aby prospívala jak dětem, tak všem zúčastněným na vzdělávání dítěte a proto je potřeba tuto spolupráci nadále rozšiřovat a prohlubovat.

Dne 26. 4. 2010 proběhla Akademie ZŠ Plynárenská, kde dostaly děti z naší MŠ možnost vystoupit a ukázat, co se v MŠ naučily. Video z vystoupení zde.