Zápis do MŠ 2024/2025

1.ELEKTRONICKÝ PŘEDZÁPIS 

Ještě před termínem řádného zápisu si z pohodlí domova vyplníte elektronickou žádost a tím své dítě „předzapíšete“ do MŠ. Údaje z této žádosti jsou ihned odeslány do účtu MŠ a na Vás je pouze si vyplněnou žádost vytiskout. Posledním krokem je veškeré potřebné dokumenty odevzdat do MŠ.

Termín: od 2.5. do 14.5.2024 viz odkaz níže

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/teplice-na-spojce

2.BĚŽNÝ ZÁPIS (osobní účast v MŠ) bude probíhat 15.5.2024 od 9.00 do 11.00 hod a od 14.00 do 16.00 hodin

Žádost je možné stáhnout níže popř si ji osobně vyzvednout, v termínu od 2.5.24 , v kanceláři MŠ v době od 6 -14.30 hodin.

Podání žádosti do mateřské školy:

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 1. osobně 15.5.2024 od 9.00 do 11.00 a od 14.00 do 16.00 hodin v kanceláři Mateřské školy, Na spojce 274, Teplice
 2. do datové schránky mateřské školy m8mydqb
 3. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) ms.naspojce@atlas.cz
 4. poštou- Mateřská škola, Na spojce 274, Teplice, Na spojce 274, 41501 Teplice

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 34a odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 • datum narození,
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola), preference MŠ
 • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy prostřednictvím MGM Teplice.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Co s sebou k zápisu:

– řádně vyplněnou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

– potvrzení dětského lékaře s údaji o řádném očkování

– Váš průkaz totožnosti

– rodný list dítěte

Další informace:

Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání k 1.9.2024 ke stažení ZDE:

VÝSLEDKY SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ K 1.9.2024

ŠK.ROK 2024/2025

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DNE 30.5.2024.

ROZHODNUTÍ O  PŘIJETÍ  DO MATEŘSKÉ ŠKOLY k    1.9.2024

               Mateřská škola v souladu s § 34, § 165 odst.2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole, Na spojce 274, Teplice následujícím uchazečům:

Seznam  uchazečů

Uchazeč (reg.číslo):               Výsledky řízení:

/2024                                           přijat/a              

/2024                                          přijat/a

/202                                          přijat/a

/202                                           přijat/a

/202                                           přijat/a

/202                                          přijat/a

/202                                           přijat/a

/202                                          přijat/a

/202                                           přijat/a

/202                                          přijat/a

/202                                           přijat/a

/202                                           přijat/a

/202                                         přijat/a

/202                                         přijat/a

/202                                         přijat/a              

/202                                         přijat/a

/202                                         přijat/a

/202                                         přijat/a

/202                                         přijat/a

/202                                         přijat/a

/202                                         přijat/a

/202                                         přijat/a

/202                                         přijat/a

/202                                          přijat/a

Zastavení správního řízení ve věci Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání k 1.9.2024:

Seznam uchazečů:

Uchazeč (reg.číslo):               Výsledky řízení:

/2024                                          zastaveno

Datum zveřejnění: 30.5.2024.

V Teplicích dne 30.5.2024.                                                   Bc.Simona Mrklasová, ředitelka MŠ

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS