VÝSLEDKY SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ K 1.9.2023

ŠK.ROK 2023/2024

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DNE 18.5.2023.

ROZHODNUTÍ O  PŘIJETÍ  DO MATEŘSKÉ ŠKOLY k    1.9.2023

               Mateřská škola v souladu s § 34, § 165 odst.2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole, Na spojce 274, Teplice následujícím uchazečům:

Seznam  uchazečů

Uchazeč (reg.číslo):               Výsledky řízení:

87/2023                                           přijat/a              

88/2023                                          přijat/a

89/2023                                          přijat/a

90/2023                                           přijat/a

91/2023                                           přijat/a

92/2023                                          přijat/a

93/2023                                           přijat/a

94/2023                                          přijat/a

95/2023                                           přijat/a

96/2023                                          přijat/a

97/2023                                           přijat/a

99/2023                                           přijat/a

100/2023                                         přijat/a

101/2023                                         přijat/a

102/2023                                         přijat/a              

103/2023                                         přijat/a

104/2023                                         přijat/a

105/2023                                         přijat/a

106/2023                                         přijat/a

107/2023                                         přijat/a

108/2023                                         přijat/a

109/2023                                         přijat/a

110/2023                                         přijat/a

111/2023                                          přijat/a

Zastavení správního řízení ve věci Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání k 1.9.2023:

Seznam uchazečů:

Uchazeč (reg.číslo):               Výsledky řízení:

98/2023                                          zastaveno

Datum zveřejnění: 18.5.2023.

V Teplicích dne 18.5.2023.                                                   Bc.Simona Mrklasová, ředitelka MŠ

BĚŽNÝ ZÁPIS (osobní účast v MŠ) bude probíhat 2.5.2023 od 9.00 do 12.00 hod   od 14.00 do 16.00 hodin

Žádost je možné stáhnout níže popř si ji osobně vyzvednout, v termínu od 24.4.23 , v kanceláři MŠ v době od 6 -14.20 hodin.

Podání žádosti do mateřské školy:

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 1.  2.5.2023 od 9.00 do 12.00 a od 14.00 do 16.00 hodin
 2. do datové schránky mateřské školy m8mydqb
 3. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) ms.naspojce@atlas.cz
 4. poštou- Mateřská škola, Na spojce 274, Teplice, Na spojce 274, 41501 Teplice

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 34a odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 • datum narození,
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola), preference MŠ
 • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy prostřednictvím MGM Teplice.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Co s sebou k zápisu:

– řádně vyplněnou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

– potvrzení dětského lékaře s údaji o řádném očkování

– Váš průkaz totožnosti

– rodný list dítěte

Další informace:

Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

ELEKTRONICKÝ PŘEDZÁPIS (termín bude upřesněn) tato forma Vám nově velmi urychlí a usnadní zápis Vašeho dítěte do mateřské školy.Ještě před termínem řádného zápisu si z pohodlí domova vyplníte elektronickou žádost a tím své dítě „předzapíšete“ do MŠ.Údaje z této žádosti jsou ihned odeslány do účtu MŠ a na Vás je pouze si vyplněnou žádost vytiskout. Posledním krokem je veškeré potřebné dokumenty odevzdat do MŠ.Veškeré Vámi vyplněné údaje jsou přímo předávány MŠ v zašifrované podobě a nikdo jiný kromě MŠ k nim nemá přístup.

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání k 1.9.2023 ke stažení ZDE

Zvláštní zápisy- Lex Ukrajina se bude konat 7.6.2023

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině a kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství. Pro ně je/byl určen běžný zápis.

K žádosti je nutné přiložit:

 • vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);
 • doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;
 • místo pobytu dítěte pro určení spádovosti (např. nájemní smlouva, potvrzení o ubytování), v případě pochybností může škola požádat obec o kontrolu správnosti v registru obyvatel; lhůta pro hlášení změny místa pobytu na území ČR pro cizince s doplňkovou ochranou činí 3 pracovní dny ode dne této změny;
 • potvrzení dětského lékaře z ČR o povinném očkování, imunitě či kontraindikaci (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání, tzn. dovršily k 31. 8. 2023 věku 5 let)