STRÁNKA AKTUALIZOVANA VŽDY V TERMÍNU ZÁPISU 

VÝSLEDKY SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ K

ŠK.ROK 

Dle novely školského zákona (Školský zákon č. 561/2004 Sb. § 183, odst. 2 – Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě, a to alespoň na dobu 15 dnů. Obsahuje datum zveřejnění… Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.) nemusí být rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání, již automaticky vydáváno, ale stačí být oznámeno zveřejněním seznamu přijatých na veřejně přístupném místě – úřední desce MŠ, ve kterém ale nemohou být uvedena jména dětí, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly, přidělenými v den zápisu. Písemné rozhodnutí o nepřijetí budeme odesílat doporučeně poštou zákonným zástupcům dne 

Předpokládaný termín zveřejnění seznamu přijatých/nepřijatých dětí je stanoven na den: 

MÍSTA ZVEŘEJNĚNÍ SEZNAMU PŘIJATÝCH DĚTÍ:

  • úřední deska na hlavní bráně MŠ

ROZHODNUTÍ O  PŘIJETÍ  DO MATEŘSKÉ ŠKOLY k   

                Mateřská škola v souladu s § 34, § 165 odst.2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole, Na spojce 274, Teplice následujícím uchazečům:

Seznam  uchazečů

Uchazeč (reg.číslo):               Výsledky řízení:

                                      přijat/a

                                      přijat/a

                                   přijat/a

                                      přijat/a

                                     přijat/a

                                      přijat/a

                                  přijat/a

                                    přijat/a

Datum zveřejnění: 

 

V Teplicích dne                         

Bc.Simona Mrklasová, ředitelka MŠ