Zápis do MŠ 2022/2023

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání k 1.9.2022 ke stažení ZDE

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 1

Informace k zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Formální část zápisu:

 1. Organizace zápisu

1.1. Doba zápisu:   5. 5. 2022

1.1.1. Příjem žádostí bude probíhat osobně dne 5. 5. 2022

1.2 Místo zápisu

1.2.1 Místo určené k osobnímu podání žádosti:

      Mateřská škola, Na spojce 274, Teplice

1.3 Kapacita volných míst :  22

1.4 Plnění povinné předškolní docházky:

Novelou zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“), která byla provedena zákonem č. 178/2016 Sb., bylo s účinností od školního roku 2017/2018 upraveno povinné předškolní vzdělávání pro děti, které

1) jsou občany České republiky a pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, nebo

2) jsou občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů, nebo

3) jsou jinými cizinci, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, nebo

4) jsou účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany

a současně před začátkem školního roku dosáhly pěti let věku, a to až do zahájení povinné školní docházky. Zákonnému zástupci dítěte byla v této souvislosti uložena v § 34a odst. 2 školského zákona povinnost přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

 

Zákonný zástupce dítěte, za kterého se ve smyslu § 183 odst. 7 školského zákona považuje rodič nebo jiná osoba, která je v souladu s rozhodnutím soudu oprávněna jednat za dítě ve věci předškolního vzdělávání (např. poručník, pěstoun, jiná pečující osoba), je povinen přihlásit dítěte k zápisu k předškolnímu vzdělávání v období od 2. do 16. května kalendářního roku, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte, a to buď ve spádové mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu nebo v případě cizince místo pobytu, anebo v jiné mateřské škole zvolené zákonným zástupcem dítěte. Zákonný zástupce dítěte je zároveň oprávněn zvolit pro dítě jiný způsob povinného předškolního vzdělávání, než je docházka dítěte do mateřské školy, kterým se rozumí individuálního vzdělávání dítěte, vzdělávání dítěte v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální nebo vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy povolilo plnění povinné školní docházky (viz § 34a odst. 5 školského zákona).

2.Motivační část zápisu

V průběhu motivační části zápisu probíhá krátký  rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem formou hry -kresba obrázku,  hra s kostkami apod.

Podmínky zápisu:

 1. Doklady k zápisu:
 • Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání podepsaná oběma zákonnými zástupci
 1. Oprávnění k zastupování dítěte v případě, že dítě zastupuje jiná osoba než jeho zákonný zástupce
 2. Rodný list dítěte
 3. Občanský průkaz zákonného zástupce
 4. Cizinci cestovní pas a oprávnění k pobytu na území ČR
 5. Vyjádření lékaře o povinném očkování (neplatí pro děti, které plní povinné předškolní vzdělávání(
 6. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.
 1. Způsob podání žádosti:

Podávání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání osobním podáním v kanceláři školy termínu a času v úředních hodinách dne 5.5.2022 8,00 do 12,00 hodin

Formuláře (žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, čestné prohlášení o očkování) lze stáhnout na www.msnaspojce.cz – Zápis do MŠ. , popř. osobní vyzvednutí od 25.4.2022 v pracovní dny od 8.00 – 14.30 v kanceláři MŠ.

 • Žádost je možné podat výše uvedenými způsoby (viz odst.4) a budou zařazeny do správního řízení v případě dodržení termínu podání.
 • Po doručení žádosti škola zákonnému zástupci přidělí registrační číslo (dle novely školského zákona nemusí být rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání, již automaticky vydáváno, ale stačí být oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí na veřejně přístupném místě – úřední desce MŠ, ve kterém ale nemohou být uvedena jména dětí, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly
 • V případě neúplné žádosti nebo nedostatků žádosti bude zákonný zástupce vyzván k doplnění žádosti a odstranění nedostatků žádosti.
 • V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, má zákonný zástupce zastupující účastníka řízení možnost se před vydáním rozhodnutí ve věci přijetí k předškolnímu vzdělávání vyjádřit k podkladům pro vydání rozhodnutí. Seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí bude možné dne 30. 5. 2022 od 10:00 do 11:00 hodin v kanceláři školy
 • Předpokládaný termín zveřejnění seznamu přijatých dětí je stanoven na den: 3.6.2022 na úřední desce na hlavní bráně MŠ a na webových stránkách školy : www.msnaspojce.cz – zápis 2022. Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů.
 • Písemné rozhodnutí o nepřijetí budeme zasílat zákonným zástupcům dne 3.6.2022 doporučeně prostřednictvím poštovních služeb (Česká pošta), popř. přes datovou schránku.

*V případě podání žádosti jiným způsobem než osobně (datovou schr., emailem s elektronickým podpisem,  poštou) budou zaevidovány pouze žádosti s datem podání 5.5.2022.

Bc. Simona Mrklasová, ředitelka školy

‐——————————————————————————

 

VÝSLEDKY SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ K

ŠK.ROK 

Dle novely školského zákona (Školský zákon č. 561/2004 Sb. § 183, odst. 2 – Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě, a to alespoň na dobu 15 dnů. Obsahuje datum zveřejnění… Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.) nemusí být rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání, již automaticky vydáváno, ale stačí být oznámeno zveřejněním seznamu přijatých na veřejně přístupném místě – úřední desce MŠ, ve kterém ale nemohou být uvedena jména dětí, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly, přidělenými v den zápisu. Písemné rozhodnutí o nepřijetí budeme odesílat doporučeně poštou zákonným zástupcům dne 

Předpokládaný termín zveřejnění seznamu přijatých/nepřijatých dětí je stanoven na den: 

MÍSTA ZVEŘEJNĚNÍ SEZNAMU PŘIJATÝCH DĚTÍ:

 • úřední deska na hlavní bráně MŠ

ROZHODNUTÍ O  PŘIJETÍ  DO MATEŘSKÉ ŠKOLY k   

                Mateřská škola v souladu s § 34, § 165 odst.2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole, Na spojce 274, Teplice následujícím uchazečům:

Seznam  uchazečů

Uchazeč (reg.číslo):               Výsledky řízení:

                                      přijat/a

                                      přijat/a

                                   přijat/a

                                      přijat/a

                                     přijat/a

                                      přijat/a

                                  přijat/a

                                    přijat/a

Datum zveřejnění: 

 

V Teplicích dne                         

Bc.Simona Mrklasová, ředitelka MŠ

   
 
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.