Zápis do MŠ

Informace k zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Na základě metodického doporučení MŠMT k zápisům k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 v souvislosti vyhlášeným krizovým opatřením vlády, dochází k těmto změnám:

– bude probíhat pouze formální část zápisu, tj.  zápisy budou probíhat bez osobní přítomnosti dětí 

Formální část zápisu:

1. Organizace zápisu

1.1. Doba zápisu:   3. 5. 2021 –  7. 5. 2021

Příjem žádostí bude probíhat od 3. 5. 20201 do 7. 5. 2021

1.2  Místo zápisu

1.2.1 Místo určené k osobnímu podání žádosti:

Mateřská škola, Na spojce 274, Teplice

1.2.2 Adresa místa zápisu v případě jiných způsobů podání žádosti:

a) datová schránka: ID m8mydqb

b) e-mail : ms.naspojce@atlas.cz

c) poštou na adresu školy: název -Mateřská škola, Na spojce 274, Teplice, adresa – Na spojce 274, 41501 Teplice  

1.3 Kapacita volných míst :

1.4 Plnění povinné předškolní docházky:

Novelou zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“), která byla provedena zákonem č. 178/2016 Sb., bylo s účinností od školního roku 2017/2018 upraveno povinné předškolní vzdělávání pro děti, které

1) jsou občany České republiky a pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, nebo

2) jsou občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů, nebo

3) jsou jinými cizinci, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, nebo

4) jsou účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany a současně před začátkem školního roku dosáhly pěti let věku, a to až do zahájení povinné školní docházky. Zákonnému zástupci dítěte byla v této souvislosti uložena v § 34a odst. 2 školského zákona povinnost přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Zákonný zástupce dítěte, za kterého se ve smyslu § 183 odst. 7 školského zákona považuje rodič nebo jiná osoba, která je v souladu s rozhodnutím soudu oprávněna jednat za dítě ve věci předškolního vzdělávání (např. poručník, pěstoun, jiná pečující osoba), je povinen přihlásit dítěte k zápisu k předškolnímu vzdělávání v období od 2. do 16. května kalendářního roku, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte, a to buď ve spádové mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu nebo v případě cizince místo pobytu, anebo v jiné mateřské škole zvolené zákonným zástupcem dítěte. Zákonný zástupce dítěte je zároveň oprávněn zvolit pro dítě jiný způsob povinného předškolního vzdělávání, než je docházka dítěte do mateřské školy, kterým se rozumí individuálního vzdělávání dítěte, vzdělávání dítěte v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální nebo vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy povolilo plnění povinné školní docházky (viz § 34a odst. 5 školského zákona).

2. Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole ve školním roce 2021/2022

Ředitelka Mateřské školy, Na spojce 274, Teplice, Bc. Simona Mrklasová  stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) a § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním , vyšším odborném a jiném vzdělávání ( dále jen „školský zákon“), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí v době termínu vyhlášeného ředitelkou školy po dohodě se zřizovatelem, překročí vyhláškou stanovený počet dětí, kdy se třída mateřské školy se, v souladu s §2 odst.3 vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, naplňuje do počtu 24 dětí. Počty dětí se řídí § 2 odst. 5 dané vyhlášky.

1. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Pro děti, které dosáhnou věku pěti let do 31. 8. 2021 je od počátku školního roku 2021/2022 do zahájení povinné školní docházky, předškolní vzdělávání povinné.

2. Podmínkou pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je dodržení ustanovení § 34 odst. 5 školského zákona o očkování dětí. U dětí, pro něž je od 1. 9. 2021 předškolní vzdělávání povinné není potvrzení o očkování dítěte vyžadováno.

3.Dle §34 odst.6 zákona č 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhodne ředitel mateřské školy o přijetí dítěte uvedeného v § 16 odst. 9   na  základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.

4. Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude brát ředitelka mateřské školy v úvahu důležitost jednotlivých kritérií v následujícím uvedeném pořadí. V souladu s ustanovení,m § 34a) odst. 1 školského zákona je vždy přednostně přijato dítě ze školského obvodu spádové mateřské školy, v němž má dítě místo trvalého pobytu, které do 31.8.2021 dosáhne 5 let věku a vztahuje se na něj povinné předškolní vzdělávání. Od 1.září 2021 jsou přednostně přijímány taktéž děti, ze školského obvodu spádové mateřské školy, v němž má dítě místo trvalého pobytu, které do 31.8.2021 dosáhnou 4 let věku . Od 1.září 2021 jsou přednostně přijímány taktéž děti, ze školského obvodu spádové mateřské školy, v němž má dítě místo trvalého pobytu, které do 31.8.2021 dosáhnou 3 let věku. Dle obecně závazné vyhlášky Statutárního města Teplice  č.2/2016 ze dne 16.12.2016, tvoří školský obvod mateřských škol zřizovaných Statutárním městem Teplice celé území Statutárního města Teplice.

Na základě uvedených pravdivých skutečností v žádosti budou každému dítěti přiděleny body dle jednotlivých kritérií. Přijímají se děti s bodovým ohodnocením od nejvyššího k nejnižšímu. Při shodném počtu bodů přihlédne ředitelka školy k věku dítěte (věkově starší dítě).

4. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst.  2 písm.  d) školského zákona .

5.Předpokládaný počet volných míst: 49

 Kritéria přijímání posuzována od bodu č.1 níže k 1.9.2021: 

K předškolnímu vzdělávání se dle zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění přednostně přijímají:

1.  děti, které k 31.8. 2021 dosáhly věku 5 let, mají trvalý pobyt  ve školském obvodu stanoveným Statutárním městem Teplice a pro které je předškolní  vzdělávání povinné                                                                            (10 bodů)

2.  děti k pravidelné celodenní docházce s trvalým pobytem ve školském obvodu stanoveným Statutárním městem Teplice, které nejpozději k 31.8. 2021  dosáhly věku 4 let    (sestupně od nejstaršího k nejmladšímu).      (8 bodů)

3.  děti k pravidelné celodenní docházce s trvalým pobytem ve školském obvodu stanoveným Statutárním městem Teplice, které nejpozději k 31.8. 2021  dosáhly věku 3 let   (sestupně od nejstaršího k nejmladšímu).         (7 bodů)

4.  ostatní děti k pravidelné celodenní docházce s trvalým pobytem ve školském obvodu stanoveným Statutárním městem Teplice mladší 3 let, které nejdéle k začátku školního roku dovrší 2 let (sestupně od nejstaršího k nejmladšímu).                     (3 body)

3. Doklady k zápisu: prostá kopie, při osobním podání žádosti originál

1.Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání podepsaná oběma zákonnými zástupci
2.Oprávnění k zastupování dítěte v případě, že dítě zastupuje jiná osoba než jeho zákonný zástupce
3.Rodný list dítěte nebo jeho prostá kopie
4.Občanský průkaz zákonného zástupce
5.Cizinci cestovní pas a oprávnění k pobytu na území ČR
6.Potvrzení o řádném očkování, popř.vyjádření lékaře, pokud dítě nebylo očkováno dle očk.kalendáře
7.Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.
Kopie požadovaných dokumentů (rodný list, občanský průkaz, cestovní pas) budou využity pouze pro účely vedení správního řízení o přijetí dítěte ke vzdělávání v mateřské škole.

4. Způsob podání žádosti:

Podávání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání je upřednostňováno bez osobní  přítomnosti zákonných zástupců dítěte ve škole.

Zákonný zástupce, který je v žádosti o přijetí uveden jako zastupující oba zákonné zástupce, podá žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání v termínu od 3.5.2021 do 7.5.2021 (nejzazší termín podání 7.5.2021) následujícími způsoby:

do datové  schránky školyID  m8mydqb

e-mailem s uznávaným elektronickým podpisemms.naspojce@atlas.cz

poštou na adresu školynázev MŠ : Mateřská škola, Na spojce 274, Teplice; adresa :Mateřská škola, Na spojce 274, 41501 Teplice (s nejzazším termínem podání 7.5.2021)

• v krajním případě osobním podáním v kanceláři školy po předchozí telefonické domluvě termínu a času v úředních hodinách v termínu od 3.5.2021-7.5.2021 od 10,00 do 12,00; tel. 417 539 532 :

A) Vstup do školy bude pouze pro osoby vybavené respirátorem, zákaz vstupu osob v karanténě nebo osoby s potvrzenou nákazou (takové osoby si telefonicky nebo elektronicky domluví jiný postup).

B) Do školy budou vpouštěny pouze osoby se vztahem k zápisu (rodič) jednotlivě.

C) Žádáme, aby před školou byli max. dvě osoby a mezi sebou vždy  udržovaly doporučené dvoumetrové rozestupy nebo chodili přesně na jimi rezervovaný čas.

Formuláře (žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, potvrzení o očkování-vyjádření lékaře) lze stáhnout  níže. , popř. osobní vyzvednutí od 19.4.2021 v pracovní dny od 10.00 – 12.00 v  kanceláři MŠ.

5. Průběh zápisu:

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 34b odst. 2 školského zákona, kterými jsou:
-jméno a příjmení žadatele (dítěte),
-datum narození,
-místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
-označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola),
-podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:
-jméno a příjmení tohoto zástupce,
-místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat ( např. pěstoun, poručník apod. – soudní rozhodnutí)
Žádost je možné podat výše uvedenými způsoby (viz odst.4) a budou zařazeny do správního řízení v případě dodržení termínu podání.
Po doručení žádosti jiným způsobem než osobním podáním škola zákonnému zástupci přidělí registrační číslo (dle novely školského zákona nemusí být rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání, již automaticky vydáváno, ale stačí být oznámeno  zveřejněním seznamu přijatých dětí na veřejně přístupném místě – úřední desce MŠ, ve kterém ale nemohou být uvedena jména dětí,  děti zde budou uvedeny pod registračními čísly), které mu bude sděleno prostřednictvím datové schránky, SMS na telefonní číslo uvedené v žádosti, e-mailem uvedeným v žádosti nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (Česká pošta, s. p.). Při osobním podání žádosti budou tyto informace předány v místě zápisu, tj. ve škole.
V případě neúplné žádosti nebo nedostatků žádosti bude zákonný zástupce vyzván k doplnění žádosti a odstranění nedostatků žádosti.
V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, má zákonný zástupce zastupující účastníka řízení možnost se  před vydáním rozhodnutí ve věci přijetí k předškolnímu vzdělávání vyjádřit k podkladům pro vydání rozhodnutí. Seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí bude možné telefonicky dne 17. 5. 2021 od 10:00 do 11:00 hodin na tel.čísle 417 539 532.
Předpokládaný termín zveřejnění seznamu přijatých dětí  je stanoven na den: 18.5.2021 na úřední desce na hlavní bráně MŠ a na webových stránkách školy : www.msnaspojce.cz – zápis 2021. Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů.
Písemné rozhodnutí o nepřijetí  budeme  zasílat zákonným zástupcům dne 18.5.2021 doporučeně prostřednictvím poštovních služeb (Česká pošta), popř. přes datovou schránku.

Bc. Simona Mrklasová, ředitelka školy

V Teplicích dne 13.4.2021

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Předpokládané datum zveřejnění výsledků správního řízení ve věci přijetí k předškolnímu vzdělávání pro rok 2021/2022  je 18.5.2021:

VÝSLEDKY SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ K 1.9.2021  

ŠK.ROK 2021 /2022

Dle novely školského zákona (Školský zákon č. 561/2004 Sb. § 183, odst. 2 – Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě, a to alespoň na dobu 15 dnů. Obsahuje datum zveřejnění… Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.) nemusí být rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání, již automaticky vydáváno, ale stačí být oznámeno zveřejněním seznamu přijatých na veřejně přístupném místě – úřední desce MŠ, ve kterém ale nemohou být uvedena jména dětí, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly, přidělenými v den zápisu. Písemné rozhodnutí o nepřijetí budeme odesílat doporučeně poštou zákonným zástupcům dne 18.5.2021.

Předpokládaný termín zveřejnění seznamu přijatých/nepřijatých dětí je stanoven na den: 18.5.2021

MÍSTA ZVEŘEJNĚNÍ SEZNAMU PŘIJATÝCH DĚTÍ:

  • úřední deska na hlavní bráně MŠ

ROZHODNUTÍ O  PŘIJETÍ  DO MATEŘSKÉ ŠKOLY k    1.9.2021

                Mateřská škola v souladu s § 34, § 165 odst.2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole, Na spojce 274, Teplice následujícím uchazečům:

Seznam  uchazečů

Uchazeč (reg.číslo):               Výsledky řízení:

100/2021                                      přijat/a

101/2021                                      přijat/a

102/2021                                      přijat/a

104/2021                                      přijat/a

106/2021                                      přijat/a

107/2021                                      přijat/a

108/2021                                      přijat/a

113/2021                                      přijat/a

Datum zveřejnění: 18.5.2021

 

V Teplicích dne 18.5.2021                              

Bc.Simona Mrklasová, ředitelka MŠ

   
 
Kontakty

Oficiální název školy : Mateřská škola, Na spojce 274, Teplice
tel., fax: 417 539 532
ms.naspojce@atlas.cz, ID: m8mydqb
IČO: 46 07 07 29
Zřizovatel: Statutární město Teplice
Statutární orgán: Bc. Mrklasová Simona
Vedoucí stravování: Šlaisová Václava
Pověřenec GDPR : Ing. Jiří Tyšer
IČ: 68288620