Projekty

Škola hrou

Celé Česko čte dětem

Pravidelné denní 20 minutové předčítání dětem při odpočinku má obrovský význam pro
rozvoj jejich emocionálního zdraví.

Když dítěti pravidelně čteme, rozvíjíme tak jeho znalosti, představivost, rozšiřujeme
slovní zásobu, vybavíme ho i emočním nábojem. Dáváme mu také pocit bezpečí a rituál, který je pevným
záchytným bodem.
U předčítání se skutečně jedná o celou řadu výhod, které platí i pro děti, jež jsou
nemocné či postižené. Několik desítek minut čtení dětem denně je v rodině
magický, posvátný čas. Právě proto je společné čtení vítanou formou moudrého
kontaktu s dítětem a vynikající výchovnou metodou. Hlasité předčítání
v přátelské atmosféře je spolehlivý a účinný způsob, jak se může čtení stát pro dítě
stejně přitažlivé, či dokonce přitažlivější, než televize a počítačové hry.

Babička a dědeček do školky

Babička a dědeček do školky

Projekt „Babička a dědeček do školky“ spojuje tři generace – děti, rodiče a seniory. Umožňuje setkávání nejmladší a nejstarší generace a posiluje mezigenerační sdílení času, prostoru a předávání hodnot. Pravidelnými návštěvami „čtecích babiček“ přispíváme ke zvyšování čtenářské a jazykové gramotnosti dětí. Dnešní děti čím dál více vyrůstají v jazykově nepodnětném prostředí. Rodiče s nimi stále méně rozmlouvají a čtou. Kontakt s živým slovem vytlačila obrazovka počítače, tabletu, mobilu či televize, jejímž nástrojem není jazyk, ale obraz. Tímto aktem bychom rádi motivovali rodiče k zavedení či prohloubení rodinného rituálu předčítání. 

Digitalizujeme

TEPLICKÝ DOPRAVÁČEK

Účelem tohoto projektu je podpora prevence rizikového chování dětí a obeznámení co nejširší skupiny dětí předškolního věku se základními vědomostmi, dovednostmi a kompetencemi pro bezpečný pohyb na pozemních komunikacích. Proto se snažíme k dané problematice využít vhodných metod a forem práce a dětem tuto problematiku co nejvíce přiblížit v reálném prostředí, které nám nabízí teplické dopravní hřiště. Dopravní výchova dětí na dětských dopravních hřištích je jednou z nejvhodnějších a nejefektivnějších forem dopravní výchovy. Přispívá, vedle výchovy v rodině, velkou měrou k rozvoji teoretických vědomostí, praktických znalostí a hlavně správných návyků dětí při pohybu na silnici. Z hlediska prevence dopravních nehod, tato výchova trvale zlepšuje nejenom bezpečnost dětí-účastníků silničního provozu, ale bezpečnost nás všech vůbec. Dopravní výchova je součástí výchovně vzdělávacího procesu a prolíná řadou činností. Všechny získané teoretické znalosti je třeba s dětmi ověřit na praktických ukázkách a příkladech a to přímo na dopravním hřišti. Chtěli bychom tímto projektem oslovit rizikové skupiny dětí  a  nenásilnou formou zapojit i ostatní teplické mateřské školy a porovnat vždy jedenkrát do roka hravou formou znalosti předškolních dětí v oblasti dopravní výchovy.

Podkrušnohorský domov sociálních služeb Teplice

Naše mateřská škola usilujeme o sbližování generací, proto připravujeme mezigenerační setkání, kde si hrajeme, tvoříme, zpíváme apod..Chceme, aby se poznávali i ti nejstarší s těmi nejmladšími, aby si rozuměli a společně objevili, jak krásné a zajímavé jsou jejich světy. Mezigenerační setkání se konají pravidelně a jejich náplní jsou různorodé společné aktivity zaměřené na aktivizaci seniorů a poznávání dětí a vzájemné interakci a komunikaci. Naším cílem je přispět ke změně nahlížení generací na sebe navzájem.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.