Archive for the Category »Nezařazené «

Zápis dětí do MŠ

Nabízíme volná místa pro děti ve věku od 2 do 6 let.

Více informací na tel.čísle 417 539 532.

Category: Nezařazené  Comments off
Obnovení provozu školy a podmínky návratu dětí do MŠ po dovolené v zahraničí

Vážení rodiče,

od 2.8.2021 bude provoz naší MŠ opět obnoven. Děti se budou scházet na 1.třídě „MOTÝLCI“. Prosíme o dodržování následujících podmínek.

V případě, že jste absolvovali s dětmi dovolenou v zahraničí, zde uvádíme podmínky vstupu dětí do MŠ po návratu ze zahraničí:

Category: Nezařazené  Comments off
Přerušení provozu MŠ

Provoz mateřské školy bude přerušen v termínu od 7.7.2021 do 30.7.2021. Zahájení provozu bude opět od pondělí 2.8.2021.

Category: Nezařazené  Comments off
Pasování předškoláčků a poslední spaní ve školce

Dne 18.6. 2021 se uskuteční pasování předškoláků a spaní ve školce.

Budeme se těšit na naše předškoláky a jejich nejbližší, se kterými se sejdeme na zahradě mateřské školy v 18:00 hod., s sebou si nezapomeňte vzít především dobrou náladu, něco na opékání (buřt/klobása, špekáček, aj.) a k tomu pečivo k přikusování, po dobu opékání za své děti zodpovídají rodiče.

Děti, které budou ve školce spát si přinesou druhou večeři a snídani (např. toast + vánočka/bábovka, apod.). Tyto děti si rodiče vyzvednou v sobotu, 19.6. 2021 nejpozději do 8:30 hod.

Připravte se na bohatý program – pouštění balónků, opékání buřtů, soutěže, diskotéka aj.

Jste srdečně zváni.

Category: Nezařazené  Comments off
Vláčkem na Doubravku

Dne 11.6. 2021 (pátek) se třída motýlků, broučků, berušek i včeliček vydá na výlet turistickým vláčkem na hrad „Doubravka“.

Cena za osobu činí 100,- Kč.

Category: Nezařazené  Comments off
Ukončení karantény

Vážení rodiče,

po dohodě s KHS je od 26.5.21 umožněno obnovení provozu, po vyhlášené karanténě, 2.a 4.třídy.

Děti, které byly v karanténě se budou při nástupu prokazovat dokladem (sms, email apod) o negativním výsledku testu, který na základě doporučení KHS absolvovaly. Děti, které měly test pozitivní, dodrží délku karantény stanovenou KHS a poté mohou nastoupit zpět do MŠ.

Upozorňujeme, že do MŠ mohou pouze děti bez jakýchkoliv respiračních příznaků ( rýma, kašel apod.).

Děkujeme

Category: Nezařazené  Comments off
Covid v MŠ

Z důvodu výskytu nemoci COVID a vyhlášené karanténě na 2.a 4.třídě MŠ, budou z rozhodnutí KHS tyto třídy od 17.5. do 25.5.21.(omlouváme se, ústně na byl původně řečen termín do 27.5., v rozhodnutí přišlo do 25.5.)

Prosíme, rodiče dětí z 2.a 4.třídy, které navštěvovaly MŠ 10. a 11.5. a přišly tak do styku s pozitivní osobou, aby vyčkali na pokyny KHS, která se s nimi v nejbližší době spojí. Děti z těchto dvou tříd, které nenavštěvovaly MŠ ve dnech 10.-11.5.21, mohou po tuto dobu uzavření, navštěvovat 1.a 3.třídu.

Děti s povinným předškolním vzděláváním přecházejí na distanční formu vzdělávání, která je opět k dispozici, vždy pro danou třídu, na stránkách školy v sekci „UČÍME SE SE ŠKOLKOU “ .

Prosíme, sledujete nadále stránky školy. Jakmile obdržíme další informace, zveřejníme je.

Děkujeme Bc.Simona Mrklasová

Category: Nezařazené  Comments off
Informace k provozu MŠ od 10.5.2021

Vážení rodiče,

od 10.5.2021 bude MŠ oteřvřena pro všechny zapsané děti bez povinnosti jejich testování.

Při činnosti mateřské školy nemusí děti nosit ochranný prostředek úst a nosu po celou dobu pobytu v MŠ.

Nadále dodržujeme přísná hygienická opatření a způsob předávání dětí u dveří.

Děkujeme za pochopení

Category: Nezařazené  Comments off
Testování od 26.4.21

Vážení rodiče,

od 26.4.21 začíná testování novým tipem antigenních testů (viz odkaz na video návod níže). Do vyčerpání zásob budeme využívat i testy současné. Ostatní náležitosti testování zůstávají beze změn.

Vzhledem k tomu, že nové testy jsou časově náročnější, počítejte, prosím s větší časovou rezervou.

Testování nadále provádí zákonný zástupce dítěte za dohledu učitelky.

Možností je i testování ve zdravotnickém zařízení a doložení potvrzení o výsledku testování, které nesmí být starší 48 hodin.

Nadále zůstává docházka pouze dětí s povinným předškolním vzděláváním.

https://www.goodtest.cz/videonavod

Category: Nezařazené  Comments off
Zápis do MŠ 2021/2022

Informace k zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Na základě metodického doporučení MŠMT k zápisům k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 v souvislosti vyhlášeným krizovým opatřením vlády, dochází k těmto změnám:

– bude probíhat pouze formální část zápisu, tj. zápisy budou probíhat bez osobní přítomnosti dětí

Formální části zápisu:

1. Organizace zápisu

1.1. Doba zápisu: 3. 5. 2021 – 7. 5. 2021

Příjem žádostí bude probíhat od 3. 5. 2021 do 7. 5. 2021

1.2 Místo zápisu

1.2.1 Místo určené k osobnímu podání žádosti: Mateřská škola, Na spojce 274, Teplice

1.2.2 Adresa místa zápisu v případě jiných způsobů podání žádosti:

a) datová schránka: ID m8mydqb

b) e-mail : ms.naspojce@atlas.cz

c) poštou na adresu školy:

název -Mateřská škola, Na spojce 274, Teplice,

adresa – Na spojce 274, 41501 Teplice

1.3 Kapacita volných míst : 49 míst

1.4 Plnění povinné předškolní docházky:

Novelou zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“), která byla provedena zákonem č. 178/2016 Sb., bylo s účinností od školního roku 2017/2018 upraveno povinné předškolní vzdělávání pro děti, které

1) jsou občany České republiky a pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, nebo

2) jsou občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů, nebo

3) jsou jinými cizinci, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, nebo

4) jsou účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany a současně před začátkem školního roku dosáhly pěti let věku, a to až do zahájení povinné školní docházky.

Zákonnému zástupci dítěte byla v této souvislosti uložena v § 34a odst. 2 školského zákona povinnost přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Zákonný zástupce dítěte, za kterého se ve smyslu § 183 odst. 7 školského zákona považuje rodič nebo jiná osoba, která je v souladu s rozhodnutím soudu oprávněna jednat za dítě ve věci předškolního vzdělávání (např. poručník, pěstoun, jiná pečující osoba), je povinen přihlásit dítěte k zápisu k předškolnímu vzdělávání v období od 2. do 16. května kalendářního roku, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte, a to buď ve spádové mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu nebo v případě cizince místo pobytu, anebo v jiné mateřské škole zvolené zákonným zástupcem dítěte.

Zákonný zástupce dítěte je zároveň oprávněn zvolit pro dítě jiný způsob povinného předškolního vzdělávání, než je docházka dítěte do mateřské školy, kterým se rozumí individuálního vzdělávání dítěte, vzdělávání dítěte v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální nebo vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy povolilo plnění povinné školní docházky (viz § 34a odst. 5 školského zákona).

2. Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole ve školním roce 2021/2022

Ředitelka Mateřské školy, Na spojce 274, Teplice, Bc. Simona Mrklasová stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) a § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním , vyšším odborném a jiném vzdělávání ( dále jen „školský zákon“), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí v době termínu vyhlášeného ředitelkou školy po dohodě se zřizovatelem, překročí vyhláškou stanovený počet dětí, kdy se třída mateřské školy se, v souladu s §2 odst.3 vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, naplňuje do počtu 24 dětí.

Počty dětí se řídí § 2 odst. 5 dané vyhlášky.

1. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Pro děti, které dosáhnou věku pěti let do 31. 8. 2021 je od počátku školního roku 2021/2022 do zahájení povinné školní docházky, předškolní vzdělávání povinné.

2. Podmínkou pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je dodržení ustanovení § 34 odst. 5 školského zákona o očkování dětí. U dětí, pro něž je od 1. 9. 2021 předškolní vzdělávání povinné, není potvrzení o očkování dítěte vyžadováno.

3.Dle §34 odst.6 zákona č 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhodne ředitel mateřské školy o přijetí dítěte uvedeného v § 16 odst. 9 na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.

4. Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude brát ředitelka mateřské školy v úvahu důležitost jednotlivých kritérií v následujícím uvedeném pořadí. V souladu s ustanovení,m § 34a) odst. 1 školského zákona je vždy přednostně přijato dítě ze školského obvodu spádové mateřské školy, v němž má dítě místo trvalého pobytu, které do 31.8.2021 dosáhne 5 let věku a vztahuje se na něj povinné předškolní vzdělávání. Od 1.září 2021 jsou přednostně přijímány taktéž děti, ze školského obvodu spádové mateřské školy, v němž má dítě místo trvalého pobytu, které do 31.8.2021 dosáhnou 4 let věku . Od 1.září 2021 jsou přednostně přijímány taktéž děti, ze školského obvodu spádové mateřské školy, v němž má dítě místo trvalého pobytu, které do 31.8.2021 dosáhnou 3 let věku. Dle obecně závazné vyhlášky Statutárního města Teplice č.2/2016 ze dne 16.12.2016, tvoří školský obvod mateřských škol zřizovaných Statutárním městem Teplice celé území Statutárního města Teplice. Na základě uvedených pravdivých skutečností v žádosti budou každému dítěti přiděleny body dle jednotlivých kritérií. Přijímají se děti s bodovým ohodnocením od nejvyššího k nejnižšímu. Při shodném počtu bodů přihlédne ředitelka školy k věku dítěte (věkově starší dítě).

5. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona .

6.Předpokládaný počet volných míst: 49.

Kritéria přijímání posuzována od bodu č.1 níže k 1.9.2021:

K předškolnímu vzdělávání se dle zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění přednostně přijímají: 

1.děti, které k 31.8. 2021 dosáhly věku 5 let, mají trvalý pobyt ve školském obvodu stanoveným Statutárním městem Teplice a pro které je předškolní vzdělávání povinné (10 bodů) 

2.děti k pravidelné celodenní docházce s trvalým pobytem ve školském obvodu stanoveným Statutárním městem Teplice, které nejpozději k 31.8. 2021 dosáhly věku 4 let (8 bodů) 

3.děti k pravidelné celodenní docházce s trvalým pobytem ve školském obvodu stanoveným Statutárním městem Teplice, které nejpozději k 31.8. 2021 dosáhly věku 3 let (7 bodů) 

4.ostatní děti k pravidelné celodenní docházce s trvalým pobytem ve školském obvodu stanoveným Statutárním městem Teplice mladší 3 let, které nejdéle k začátku školního roku dovrší 2 let (3 body)

3. Doklady k zápisu: prostá kopie, při osobním podání žádosti originál

1. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání podepsaná oběma zákonnými zástupci

2. Oprávnění k zastupování dítěte v případě, že dítě zastupuje jiná osoba než jeho zákonný zástupce

3. Rodný list dítěte nebo jeho prostá kopie

4. Občanský průkaz zákonného zástupce

5.Cizinci cestovní pas a oprávnění k pobytu na území ČR Potvrzení lékaře, pokud dítě nebylo očkováno dle očk.kalendáře (tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání)

6. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení. Kopie požadovaných dokumentů (rodný list, občanský průkaz, cestovní pas) budou využity pouze pro účely vedení správního řízení o přijetí dítěte ke vzdělávání v mateřské škole.

4. Způsob podání žádosti:

Podávání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání je upřednostňováno bez osobní přítomnosti zákonných zástupců dítěte ve škole. Zákonný zástupce, který je v žádosti o přijetí uveden jako zastupující oba zákonné zástupce, podá žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání v termínu od 3.5.2021 do 7.5.2021 (nejzazší termín podání 7.5.2021) následujícími způsoby:

• do datové schránky školy – ID m8mydqb

• e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem – ms.naspojce@atlas.cz

• poštou na adresu školy – název MŠ : Mateřská škola, Na spojce 274, Teplice; adresa :Mateřská škola, Na spojce 274, 41501 Teplice (s nejzazším termínem podání 7.5.2021)

• v krajním případě osobním podáním v kanceláři školy po předchozí telefonické domluvě termínu a času v úředních hodinách v termínu od 3.5.2021-7.5.2021 od 10,00 do 12,00; tel. 417 539 532

A) Vstup do školy bude pouze pro osoby vybavené respirátorem, zákaz vstupu osob v karanténě nebo osoby s potvrzenou nákazou (takové osoby si telefonicky nebo elektronicky domluví jiný postup).

B) Do školy budou vpouštěny pouze osoby se vztahem k zápisu (rodič) jednotlivě.

C) Žádáme, aby před školou byli max. dvě osoby a mezi sebou vždy udržovaly doporučené dvoumetrové rozestupy nebo chodili přesně na jimi rezervovaný čas.

Formuláře (žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, potvrzení o očkování) lze stáhnout na www.msnaspojce.cz – Zápis do MŠ, popř. osobní vyzvednutí od 19.4.2021 v pracovní dny od 10.00 – 12.00 v kanceláři MŠ.

5. Průběh zápisu:

• Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 34b odst. 2 školského zákona, kterými jsou: • jméno a příjmení žadatele (dítěte),

• datum narození, • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),

• označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola),

• podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:

• jméno a příjmení tohoto zástupce,

• místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat ( např. pěstoun, poručník apod. – soudní rozhodnutí)

• Žádost je možné podat výše uvedenými způsoby (viz odst.4) a budou zařazeny do správního řízení v případě dodržení termínu podání.

• Po doručení žádosti jiným způsobem než osobním podáním škola zákonnému zástupci přidělí registrační číslo (dle novely školského zákona nemusí být rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání, již automaticky vydáváno, ale stačí být oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí na veřejně přístupném místě – úřední desce MŠ, ve kterém ale nemohou být uvedena jména dětí, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly), které mu bude sděleno prostřednictvím datové schránky, SMS na telefonní číslo uvedené v žádosti, e-mailem uvedeným v žádosti nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (Česká pošta, s. p.). Při osobním podání žádosti budou tyto informace předány v místě zápisu, tj. ve škole.

• V případě neúplné žádosti nebo nedostatků žádosti bude zákonný zástupce vyzván k doplnění žádosti a odstranění nedostatků žádosti.

• V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, má zákonný zástupce zastupující účastníka řízení možnost se před vydáním rozhodnutí ve věci přijetí k předškolnímu vzdělávání vyjádřit k podkladům pro vydání rozhodnutí. Seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí bude možné telefonicky dne 17. 5. 2021 od 10:00 do 11:00 hodin na tel.čísle 417 539 532.

• Předpokládaný termín zveřejnění seznamu přijatých dětí je stanoven na den: 18.5.2021 na úřední desce na hlavní bráně MŠ a na webových stránkách školy : www.msnaspojce.cz – zápis 2021. Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů.

• Písemné rozhodnutí o nepřijetí budeme zasílat zákonným zástupcům dne 18.5.2021 doporučeně prostřednictvím poštovních služeb (Česká pošta), popř. přes datovou schránku.

Bc. Simona Mrklasová, ředitelka školy

Teplice 13.4.2021  

Category: Nezařazené  Comments off
Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole – měsíc duben

Na základě Mimořádného opatření MZDR č.j. MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN ze dne 6.4.2021, kdy se zakazuje osobní přítomnost dětí napředškolním vzdělávání v mateřské škole, s výjimkou dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání a dětí rodičů vybraných profesí, stanovuje ředitelka mateřské školy, pro děti se zákazem přítomnosti v MŠ, úplatu za předškolní vzdělávání na měsíc duben ve výši 0,-Kč.

Žádáme zákonné zástupce těchto dětí, aby tento měsíc nezasílali žádný poplatek na účet školy.

Děkujeme

Category: Nezařazené  Comments off
Znovuotevření MŠ 12.4.2021-aktualizace

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali, dle dostupných informací, o znovuotevření provozu mateřské školy.  Prosime, nedávejte dětem do MŠ zbytečně mnoho věcí, batůžky apod., pokud to bude možné budou děti co nejvíce času trávit venku a věci navíc nebudou mit kde děti ukládat.

Mateřská škola se bude otevírat dne 12.4.2021, pouze pro děti s povinným předškolním vzděláváním (tj. děti narozené od 1.9.2014 až 31.8.2015 , děti s odkladem povinné školní docházky a pro rodiče dětí vybraných profesí – seznam viz níže+potvrzení zamětnavatele) s podmínkou podrobení se testu na covid. Pokud se bude jednat o dítě rodiče z vybraných profesí, které neplní povinné předškolní vzdělávání, vztahuje se na něj úhrada úplaty za předškolní vzdělávání za měsíc duben, splatná k 15.4.2021 u hospodářky MŠ)

Kategorie rodičů dětí, kteří vykonávají vybrané profese se upravuje takto: 

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,

e) příslušníci ozbrojených sil,

f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Vzhledem k počtu nahlášených dětí k docházce do MŠ, bude v provozu 1.pavilon třída „Berušek“ a třída „Motýlků“. Denní provoz bude jako obvykle od 6-16 hodin. V případě, že se dítě nebude účastnit vzdělávání v MŠ, bude se nadále vzdělávat formou distanční výuky ( viz stranky „učíme se se školkou“ ) a rodiče žádáme, aby zaslali k docházce do MŠ vyjádření popř.omluvenku.

Vstup do objektu bude umožněn pouze jednomu doprovázejícímu zákonnému zástupci dítěte, který s dítětem provede, na tomu vyhrazeném místě (uvnitř vchodu 1.pavilonu), vždy 2x v týdnu test (pondělí a čtvrtek), který pověřená osoba následně vyhodnotí. V případě, že dítě nastoupí jiný den, tak test proběhne tento daný den. Děti, které prodělaly onemocnění Covid 19, a které se tedy v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nemusí testovat musí doložit doklad nebo jiné potvrzení o prodělání nemoci. Dítě musí do mateřské školy vodit pouze zákonný zástupce (matka -otec) – zpracování a ochrana osobních údajů. Testování bude probíhat cca 20 minut (jen 15 minut probíhá délka vyhodnocení testu). Prosíme o respektování délky času testování a zajištění si dostatečného času na tuto skutečnost a včasný příchod nejpozději v 7.45, aby bylo možné zahájit vzdělávání včas v 8.00. 

Test je povinný, v případě odmítnutí, nelze dítě přijmout.

Vlastní testy, přinesené rodiči, nelze akceptovat. Potvrzení o testování u poskytovatele zdr.služeb, je možné pouze výjimečně, pokud se dítě nemohlo účastnit testování v MŠ, např po nemoci. 

Postup testování :

1.Vstup do budovy:

-Při vstupu do budovy musí mít zákonný zástupce dítěte ochranu úst – respirátor dle standardu MO MZD. Dítě nemusí mít ochranu úst.

-Ošetření rukou dětí i dospělých desinfekcí, která je k dispozici uvnitř, přímo u vchodu.

2.Testování:

– Seznámení s průběhem testování

– Zákonný zástupce provede dítěti, za dozoru pověřené osoby, testování

– Zákonný zástupce opustí prostor školy a počká na výsledek testu před budovou

– Dítě čeká na výsledek testu na svém místě

3.Vyhodnocení testu:

– Výsledek testu vyhodnocuje pověřená osoba

– Výsledek po 15 minutách zaznamená a vyplní potvrzení o negativitě či pozitivitě testu

-Negativni výsledek testu- dite se může účastnit prezenčního vzdělávání v MŠ

-V případě špatně provedeného testu se test znovu zopakuje

– V případě , že je testovaný pozitivní, okamžitě opuští budovu školy s potvrzením o pozitivitě, které odevzdá svému dětskému lékaři, ktarý následně vypíše žádanku na PCR test

-V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v daném týdnu, vztahují se následující kroky izolace a opuštění výuky na všechny děti, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu v rámci vzdělávání v některý z předchozích 2 dnů. Dítě s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace. Potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.
-Dítěti, které bylo v předcházejících 2 dnech (případně 2 dnech po provedení PCR testu) v jedné třídě nebo skupině s dítětem, který má pozitivní výsledek testu se neumožňuje osobní přítomnost ve škole nebo školském zařízení po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 dítěte s pozitivním
výsledkem preventivního antigenního testu.
-V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek danému škole, které dále informuje původně indikované kontakty. Všechny dotčené osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez dalších
potřebných kroků.
-V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, zákonný zástupce dítěte je povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku konfirmačního RT-PCR testu. Škola následně bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické
stanici seznam dětí, kteří byli ve škole v kontaktu ve stanovených dnech s jiným dítětem, nebo pedagogickým pracovníkem, který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Krajská hygienická stanice nařídí dětem ze seznamu podle věty první karanténu a dále postupuje podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény.

Děkujeme Bc.Simona Mrklasová, ředitelka školy

Category: Nezařazené  Comments off
INFORMACE K ZÁPISU DO ZŠ PLYNÁRENSKÁ, TEPLICE

V NÍŽE UVEDENÉM ODKAZU NALEZNETE POTŘEBNÉ INFORMACE K ZÁPISU DO 1.TŘÍDY ZŠ

Category: Nezařazené  Comments off
Informace pro rodiče k přípravné třídě

Vážení rodiče,

v případě, že uvažujete o zařazení vašeho dítěte do přípravné třídy, tak v následujícím odkazu naleznete veškeré informace o zřízené přípravné třídě při ZŠ s RVIVT Teplice, Plynárenská 2953.

Category: Nezařazené  Comments off
Info k mání…

Mamko, taťko, děti, básnička k vám letí.

Je tu pro vás info k mání, o předškolním vzdělávání!

Nejmenší, ti ať si hrají, s hračkou, kterou rádi mají,

pro prostřední holky, kluky – hračky, ať daj chvilku z ruky,

sedněte si ke stolku, vězměte si pastelku.

Téma týdne bude vždy dané – na webu školy podané!

Prosíme, bez nadsázky, pošlete nám pak obrázky.

A jak? Přeci mailem, v příloze, ať je máme v záloze.

A pro naše předškoláky aktivita bude taky.

Mamko, taťko koukněte, z webu úkol stáhněte.

Neberte to z povinnosti, jak se může zdát,

můžete si místo toho s prcky povídat.

Přejeme Vám hlavně zdraví, ať se brzo sejdeme,

chybíte nám – to nám věřte,

kdyby něco, písneme!

Category: Nezařazené  Comments off