Nezařazené

Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole – měsíc duben

Na základě Mimořádného opatření MZDR č.j. MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN ze dne 6.4.2021, kdy se zakazuje osobní přítomnost dětí napředškolním vzdělávání v mateřské škole, s výjimkou dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání a dětí rodičů vybraných profesí, stanovuje ředitelka mateřské školy, pro děti se zákazem přítomnosti v MŠ, úplatu za předškolní vzdělávání na měsíc duben ve výši 0,-Kč.

Žádáme zákonné zástupce těchto dětí, aby tento měsíc nezasílali žádný poplatek na účet školy.

Děkujeme

Znovuotevření MŠ 12.4.2021-aktualizace

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali, dle dostupných informací, o znovuotevření provozu mateřské školy.  Prosime, nedávejte dětem do MŠ zbytečně mnoho věcí, batůžky apod., pokud to bude možné budou děti co nejvíce času trávit venku a věci navíc nebudou mit kde děti ukládat.

Mateřská škola se bude otevírat dne 12.4.2021, pouze pro děti s povinným předškolním vzděláváním (tj. děti narozené od 1.9.2014 až 31.8.2015 , děti s odkladem povinné školní docházky a pro rodiče dětí vybraných profesí – seznam viz níže+potvrzení zamětnavatele) s podmínkou podrobení se testu na covid. Pokud se bude jednat o dítě rodiče z vybraných profesí, které neplní povinné předškolní vzdělávání, vztahuje se na něj úhrada úplaty za předškolní vzdělávání za měsíc duben, splatná k 15.4.2021 u hospodářky MŠ)

Kategorie rodičů dětí, kteří vykonávají vybrané profese se upravuje takto: 

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,

e) příslušníci ozbrojených sil,

f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Vzhledem k počtu nahlášených dětí k docházce do MŠ, bude v provozu 1.pavilon třída „Berušek“ a třída „Motýlků“. Denní provoz bude jako obvykle od 6-16 hodin. V případě, že se dítě nebude účastnit vzdělávání v MŠ, bude se nadále vzdělávat formou distanční výuky ( viz stranky „učíme se se školkou“ ) a rodiče žádáme, aby zaslali k docházce do MŠ vyjádření popř.omluvenku.

Vstup do objektu bude umožněn pouze jednomu doprovázejícímu zákonnému zástupci dítěte, který s dítětem provede, na tomu vyhrazeném místě (uvnitř vchodu 1.pavilonu), vždy 2x v týdnu test (pondělí a čtvrtek), který pověřená osoba následně vyhodnotí. V případě, že dítě nastoupí jiný den, tak test proběhne tento daný den. Děti, které prodělaly onemocnění Covid 19, a které se tedy v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nemusí testovat musí doložit doklad nebo jiné potvrzení o prodělání nemoci. Dítě musí do mateřské školy vodit pouze zákonný zástupce (matka -otec) – zpracování a ochrana osobních údajů. Testování bude probíhat cca 20 minut (jen 15 minut probíhá délka vyhodnocení testu). Prosíme o respektování délky času testování a zajištění si dostatečného času na tuto skutečnost a včasný příchod nejpozději v 7.45, aby bylo možné zahájit vzdělávání včas v 8.00. 

Test je povinný, v případě odmítnutí, nelze dítě přijmout.

Vlastní testy, přinesené rodiči, nelze akceptovat. Potvrzení o testování u poskytovatele zdr.služeb, je možné pouze výjimečně, pokud se dítě nemohlo účastnit testování v MŠ, např po nemoci. 

Postup testování :

1.Vstup do budovy:

-Při vstupu do budovy musí mít zákonný zástupce dítěte ochranu úst – respirátor dle standardu MO MZD. Dítě nemusí mít ochranu úst.

-Ošetření rukou dětí i dospělých desinfekcí, která je k dispozici uvnitř, přímo u vchodu.

2.Testování:

– Seznámení s průběhem testování

– Zákonný zástupce provede dítěti, za dozoru pověřené osoby, testování

– Zákonný zástupce opustí prostor školy a počká na výsledek testu před budovou

– Dítě čeká na výsledek testu na svém místě

3.Vyhodnocení testu:

– Výsledek testu vyhodnocuje pověřená osoba

– Výsledek po 15 minutách zaznamená a vyplní potvrzení o negativitě či pozitivitě testu

-Negativni výsledek testu- dite se může účastnit prezenčního vzdělávání v MŠ

-V případě špatně provedeného testu se test znovu zopakuje

– V případě , že je testovaný pozitivní, okamžitě opuští budovu školy s potvrzením o pozitivitě, které odevzdá svému dětskému lékaři, ktarý následně vypíše žádanku na PCR test

-V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v daném týdnu, vztahují se následující kroky izolace a opuštění výuky na všechny děti, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu v rámci vzdělávání v některý z předchozích 2 dnů. Dítě s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace. Potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.
-Dítěti, které bylo v předcházejících 2 dnech (případně 2 dnech po provedení PCR testu) v jedné třídě nebo skupině s dítětem, který má pozitivní výsledek testu se neumožňuje osobní přítomnost ve škole nebo školském zařízení po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 dítěte s pozitivním
výsledkem preventivního antigenního testu.
-V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek danému škole, které dále informuje původně indikované kontakty. Všechny dotčené osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez dalších
potřebných kroků.
-V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, zákonný zástupce dítěte je povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku konfirmačního RT-PCR testu. Škola následně bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické
stanici seznam dětí, kteří byli ve škole v kontaktu ve stanovených dnech s jiným dítětem, nebo pedagogickým pracovníkem, který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Krajská hygienická stanice nařídí dětem ze seznamu podle věty první karanténu a dále postupuje podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény.

Děkujeme Bc.Simona Mrklasová, ředitelka školy

INFORMACE K ZÁPISU DO ZŠ PLYNÁRENSKÁ, TEPLICE

V NÍŽE UVEDENÉM ODKAZU NALEZNETE POTŘEBNÉ INFORMACE K ZÁPISU DO 1.TŘÍDY ZŠ

Informace pro rodiče k přípravné třídě

Vážení rodiče,

v případě, že uvažujete o zařazení vašeho dítěte do přípravné třídy, tak v následujícím odkazu naleznete veškeré informace o zřízené přípravné třídě při ZŠ s RVIVT Teplice, Plynárenská 2953.

Info k mání…

Mamko, taťko, děti, básnička k vám letí.

Je tu pro vás info k mání, o předškolním vzdělávání!

Nejmenší, ti ať si hrají, s hračkou, kterou rádi mají,

pro prostřední holky, kluky – hračky, ať daj chvilku z ruky,

sedněte si ke stolku, vězměte si pastelku.

Téma týdne bude vždy dané – na webu školy podané!

Prosíme, bez nadsázky, pošlete nám pak obrázky.

A jak? Přeci mailem, v příloze, ať je máme v záloze.

A pro naše předškoláky aktivita bude taky.

Mamko, taťko koukněte, z webu úkol stáhněte.

Neberte to z povinnosti, jak se může zdát,

můžete si místo toho s prcky povídat.

Přejeme Vám hlavně zdraví, ať se brzo sejdeme,

chybíte nám – to nám věřte,

kdyby něco, písneme!

Opatření k zvýšenému výskytu COVID

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE
Vzhledem k zvýšenému nárůstu onemocnění COVID opět z bezpečnostních důvodů uzavíráme MŠ pro veřejnost a děti budeme opět přebírat po zazvonění u vchodu do příslušného pavilonu MŠ.
Děkujeme za pochopení
Ředitelka MŠ, Bc.Simona Mrklasová

Platby za stravné a úplatu za předškolní vzdělávání

Vzhledem k dané situaci spojené s pandemií covid je v měsíci říjnu 2020 ve dnech 19.10. – 20.10.2020 možné zaslat platby za stravné/úplatu za předškolní vzdělávání, po telefonické domluvě na tel.čísle 417 539 532 s vedoucí stravování v dané výši dle skutečnosti, na níže uvedený účet MŠ. Prosíme dodržujte daný termín platby.

č.ú. 714 210 237/0100

Do poznámky prijemce uvádějte, prosím, jméno a příjmení dítěte.

Platby v následujících měsících bude možné zasílat v termínu vždy od 10. do 14.dne daného měsíce.

Děkujeme

INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Školní rok 2020/2021 bude zahájen dne 1.9.2020

První den předají zákonní zástupci všech dětí (jak stávajících, tak nově přijatých) písemně aktuální telefonní čísla, e-mailové adresy, adresu bydliště (čitelně, hůlkovým písmem)

– v provozu budou všechny 4 třídy
– od 6.00 do 7.00 se budou děti předávat vždy na dolní třídě příslušného pavilónu
– od 7.00 budou děti ve svých kmenových třídách
– v dopoledních hodinách se budou děti do 14.30-15.00 hodin rozcházet na svých třídách a od 14.30-15.00 opět na třídách spodních
– do budovy  bude povolený omezený vstup osob
-dítě doprovázet bude vždy pouze jeden zákonný zástupce a to vždy s rouškou a použije návleky
– vyzvedávat dítě z MŠ bude opět pouze jedna osoba (s rouškou)
– v šatně se bude zákonný zástupce zdržovat pouze nezbytně nutnou dobu
– děti, které se vzdělávají v MŠ, mohou do budovy vstupovat bez roušky
– při každém vstupu do budovy je povinností doprovázející osoby dodržovat zakladní hygienická pravidla a ihned u vstupu do budovy použít dezinfekci rukou
– dítě si ráno před vstupem do třídy v umývárně vždy důkladně umyje ruce, pak lze dítě předat učitelce
– do prostor školy mohou vstoupit pouze osoby bez příznaků infekčního onemocnění
– u přijímaných dětí bude jejich zdravotnímu stavu věnována zvýšená pozornost a u vstupu do třídy proveden zdravotní filtr (kontrola zdravotního stavu dítěte)
– nebude vyžadováno čestné prohlášení o bezinfekčnosti
– do MŠ budou přijímány pouze děti bez příznaků infekčního onemocnění (rýma, kašel, zvýšená teplota (37 st), horečka, dušnost, průjem, bolest hlavy, bolest kloubů apod ).
– v případě, že dítě při příchodu do MŠ jeví jakékoliv příznaky infekčního onemocnění, nebude vpuštěno do třídy a zákonný zástupce je povinnen si dítě okamžitě odvézt. V případě, že není přítomen zákonný zástupce, bude dítě izolováno a zákonný zástupce informován o bezodkladném vyzvednutí dítěte.
– pokud se příznaky vyskytnou v průběhu dne bude dítěti okamžitě nasazena rouška a bude umístěno do izolace od ostatních přítomných ve škole a zákonný zástupce dítěte bude neprodleně informován o bezodkladném vyzvednutí dítěte z MŠ
– zákonný zástupce dítěte následně kontaktuje ošetřujícího lékaře, který rozhodne o dalším postupu
– v případě, že u dítěte přetrvávají příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergickych onemocnění, je umožněn vstup do školy pouze, prokáže-li zákonný zástupce dítěte potvrzení, ze netrpí infekčním onemocněním (napr.potvrzením od alergologa)
– každé dítě musí mít roušku v šatně v igelitovém sáčku pro případ podezření na výskyt infekční onemocnění či covid 19
– v případě pouhého podezření na covid-19 ve škole škola KHS nekontaktuje. Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS, která sdělí škole další pokyny popřípadě rozhodne o protiepidemických opatřeních. V případě, že se ředitelka školy dozví o výskytu onemocnění covid-19, kontaktuje příslušnou KHS a následně neprodleně informuje zákonné zástupce dětí a zřizovatele o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání dětí

Distanční výuka:
– škola poskytuje dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízené karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole většiny dětí třídy, která je pro tyto děti výlučně organizována, nebo chybí většina těchto dětí z celé MŠ. Tato výuka je pro děti s povinným předškolním vzděláváním povinná. Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám dětí.
V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem a postupuje pak obdobně jako v běžné situaci, kdy děti nejsou ve škole. Doporučuje se však, dle podmínek školy, dobrovolnosti a individuálních podmínkách dětí, udržovat alespoň částečně distanční vzdělávání dotčených dětí

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

Omlouvání nepřítomnosti dětí v MŠ či jejich onemocnění sdělujte prostřednictvím následujících kontaktů:

Tel. 417 539 532
E-mail: ms.naspojce@atlas.cz

Hygienická pravidla:
– u všech vstupu do budovy jsou k dispozici dezinfekční stojany k dezinfekci rukou
– ihned po příchodu do budovy provede každá osoba dezinfekci rukou
– po příchodu do MŠ si děti za dohledu zákonných zástupců řádně umyjí teplou vodou a mýdlem ruce (20-30 sekund)
– škola na nutnost takového postupu opakovaně upozorňuje
– prostory školy (třídy, šatny apod) jsou často, krátkodobě a intenzivně větrány čerstvým vzduchem popř.funkční ventilací
– je zajištěno bezpečné osoušení rukou textilními a jednorázovými papírovými ručníky
– úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně
– vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně 1x denně
– denně probíhá důkladný úklid všech místností na mokro, případně s použitím dezinfekčního přípravku, koberec se vysávají
– je kladen důraz na dezinfekci povrchů neno předmětů, které používá větší počet lidí ( kliky dveří, vypínače apod.)
– praní prádla bude probíhat pri teplotách min 60 °C, prádlo se z důvodů šíření virů vzduchem neprotřepává, třídí se ve vyčleněné místnosti
– školní jídelna musí respektovat zásady správné výrobní a hygienická praxe. Mytí nádobí probíhá pri dostatečně vysokých teplotách ( min 60 °C), při ručním mytí je nutný finální oplach o teplotě min 85°C.
– důraz je kladen na důkladné mytí rukou před odebíráním stravy
– děti se při stravování samy neobsluhují

Úplata za předškolní vzdělávání:
– pokud je určitému dítěti nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí
– pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy stanoví ředitelka MŠ maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu, a to i v případě, že škola poskytuje distanční vzdělávání

Akce MŠ
Škola, na doporučení MŠMT, zváží nutnost konání všech aktivit, jako jsou divadelní a kulturní akce, při kterých dochází ke koncentraci většího počtu osob a které nejsou pro naplnění školního vzdělávacího programu nezbytné a pokud možno tyto aktivity konat nebude.

Bc.Simona Mrklasová,  ředitelka MŠ

Informace o povinném předškolním vzdělávání

určené pro zákonné zástupce dětí

Povinné vzdělávání v rozsahu 4 hodin denně stanovila ředitelka Mateřské školy, Na spojce 274, Teplice na dobu od 8.00 do 12.00 hodin. Děti tudíž mají povinnost nastoupit nejpozději na 8.00 hodinu ranní a odcházet domů mohou nejdříve ve 12.00 hodin.

Omlouvání dětí s povinnou předškolní docházkou: nepřítomnost dítěte (nemoc, dovolená, lázně apod.podstatné důvody) musí být omluvena telefonicky a nejpozději písemně do 3 dnů buď p.učitelce na třídě, popř. v kanceláři MŠ, či e-mailem (ms.naspojce@atlas.cz).

Zákonný zástupce dítěte je povinnen dodržovat podmínky stanovené školním řádem.

Děti nemusí plnit povinné předškolní vzdělávání v době stanovené na školní prázdniny (vánoční, jarní, letní apod.).

 

 

Kontakty

Oficiální název školy : Mateřská škola, Na spojce 274, Teplice
tel., fax: 417 539 532
ms.naspojce@atlas.cz
IČO: 46 07 07 29
Zřizovatel: Statutární město Teplice
Statutární orgán: Bc. Mrklasová Simona
Vedoucí stravování: Šlaisová Václava
Pověřenec GDPR : Ing. Jiří Tyšer
IČ: 68288620